18 / 08 / 2022

Kayyum hangi hallerde atanır?

Kayyum hangi hallerde atanır?

Kayyum (kayyım), belli bir iş için görevlendirilmiş olup, vesayet makamının talimatına aynen uymak zorunda oluyor. Peki kayyum hangi hallerde atanır? Kayyumluk görevi ne zaman sona erer?Kayyum hangi hallerde atanır?

Kayyum (kayyım), belli bir iş için görevlendirilmiş olup, vesayet makamının talimatına aynen uymak zorunda oluyor. Bilindiği üzere kayyumlar, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanıyor.


Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesi halinde sona eriyor. Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla sona eriyor.


Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının kararıyla sona eriyor.


Atamanın ilân edilmiş olması veya vesayet makamının gerekli görmesi hâllerinde, kayyımlığın sona erdiği de ilân olunuyor. Kayyum hangi hallerde atanır?


Kayyumun hangi hallerde atandığına ilişkin esaslar, Medeni Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Kayyımlığı gerektiren haller

I. Temsil

MADDE 426.- Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı atar:

1. Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,

2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa,


3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.

II. Yönetim

1. Kanun gereği

MADDE 427.- Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar:

1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,

2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,

3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,

4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan  sağlanamamışsa,

5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.


2. İstek üzerine

MADDE 428.- İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir.Kayyum atama dilekçesi nasıl yazılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com