13 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları!

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları!

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda oturan vatandaşların anlaşmalı olarak evlerini boşaltması durumunda devlet tarafından kentsel dönüşüm kira yardımı yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm kiira yardımı şartları neler?Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları!

Kentsel dönüşümde anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı  için bazı belgeler gerekli oluyor.


Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler...


Malik Başvurusu İçin:

1.Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 


2.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 


3 Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi 


Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı) 


4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü) 


5.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 


6.Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 


Vekâletname ile başvuru yapılacak ise; 


1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması


2. Vekaletname aslı ve fotokopisi


3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisiGerekli belgeler hazır olduğunda başvuru  için birde dilekçe gerekiyor dilekçe aşağıda yer alıyor;

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi:


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik 

numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 


 Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 


 Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap 

numarama yatırılması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2014 

 Adı Soyadı - İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 


Kentsel dönüşüm kira şartları..

Kentsel dönüşüm kapsamında; Mülk sahipleri Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından yararlanma hakları vardır. Bu yardımdan yararlanabilmeniz için Mevcut binanıza Bakanlık Yetkili Kuruluşu Tektaş Mühendislik' ten Deprem Risk Raporu almanız yeterli oluyor. Hazırlanan rapor Tektaş Mühendislik tarafından sizin adınıza Bakanlık'tan onayı çıkarılıyor.


Rapor onayı ile binanızdaki tüm mülk sahipleri geri ödemesiz Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabiliyorlar. 1 yıl riskli binada kiracı olduklarını belgeleyen Kiracılar 1300 TL geri ödemesiz taşınma parası ile başka bir yerden ev satın aldıklarında kentsel dönüşüm kredisi kullanma hakları oluyor.


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com