Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak kiracı için dilekçe örneği 2014!

Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak kiracı için dilekçe örneği 2014! Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak kiracı için dilekçe örneği 2014!

Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı almak isteyen kiracılar nasıl bir dilekçeyle başvuracak? İşte kentsel dönüşümde kira yardımı alacak kiracı için dilekçe örneği 2014! Ve kiracının bilmesi gerekenler...Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak kiracı için dilekçe örneği 2014!


Kiracılar İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler;


-        Nüfus cüzdanı fotokopisi


-        Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)


-        Riskli binada oturulduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait)


-        Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği


-        Başvuru formu (Riskli yapı EK-2) ve (Riskli alanı EK-2)Başvuru formu!İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik 

numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira 

yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./2013 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit 

edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 


Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan 

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz 

destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 


Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap 

numarama yatırılması hususunda; 


Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2014

 Adı Soyadı-İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Üzerime kayıtlı faturası veya Riskli binada oturduğumu gösterir Nüfus ve Vatandaşlık 

Müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

3- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği


NOT


Vekalet ile başvurularda vekaletnamede "6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresi yazılacak.

ARAAD net yazılımından alınacak Riskli Bina Tespit Raporu inceleme formu İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden alınacak.

Başvuru formunda doldurulması gereken Banka Hesap Numarası (IBAN) başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.