Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak işyeri kiracıları için dilekçe örneği 2014!

Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak işyeri kiracıları için dilekçe örneği 2014! Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak işyeri kiracıları için dilekçe örneği 2014!

İş yeri kiracıları, kentsel dönüşüm sürecinde kira yardımı alacak mı? Peki bu nasıl olacak? İşte, kentsel dönüşümde kira yardımı alacak işyeri kiracıları için dilekçe örneği 2014!Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak işyeri kiracıları için dilekçe örneği 2014!İş Yeri Kiracıları İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler:  


- Nüfus cüzdanı fotokopisi


- Riskli binada olduğuna dair vergi levhası


- Tahliye edildiğini gösteren güncel vergi levhası


- Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)


- Başvuru formu (Riskli yapı EK-3) ve (Riskli alan EK-3) Başvuru formu riskli yapı EK-3!

 

 

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ'NE 


Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik 

numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira 

yardımından faydalanmak istiyorum. Riskli binamı …./…./2013 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit 

edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan 

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz 

destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama 

yatırılması hususunda; Gereğini arz ederim. 

 


 ……/…./2014 


Adı Soyadı-İmza 

 

İletişim Bilgileri Adres : 

 


Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 


EKLER: 


1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 


2- Riskli binada bulunduğumu gösterir vergi levhası 


3- Tahliye ettiğime dair adres değiĢikliğini gösteren güncel vergi levhası
Başvuru formu riskli alan EK-3!İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

 


Aşağıda bilgileri bulunan kiracısı olduğum işyerim …………… tarih ve ……………. 

sayılı Resmi Gazetede ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalmaktadır. 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 

ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. Riskli alan içerisindeki işyerimi …./…./2013 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, 

aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan 

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz 

destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama 

yatırılması hususunda; Gereğini arz ederim. 

 ……/…./2014 Adı Soyadı-İmza 


Riskli Alanda Bulunan Konut/İşyeri Bilgileri: 


Adres : 

 


İletişim Bilgileri 


Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 


EKLER: 


1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 


2- Riskli alan içerisinde bulunan bina adresimi gösterir vergi levhası 


3- Tahliye ettiğime dair adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası (İşyeri kapatılmışsa ilgili odadan kapatıldığına dair yazı)NOT

 

Vekalet ile başvurularda vekaletnamede "6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresi yazılacak.


ARAAD net yazılımından alınacak Riskli Bina Tespit Raporu inceleme formu  İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden alınacak.Başvuru formunda doldurulması gereken Banka Hesap Numarası (IBAN) başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.