Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri 1. Bölüm!

Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri 1. Bölüm! Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri 1. Bölüm!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Stajyer Avukat Elif Hamzaçebi "Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri"ni kaleme aldı. İşte detaylar...21 Haziran 2019 Tarihli ve 30808 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğini, dolayısı ile kentsel dönüşüm uygulamalarını etkileyecek, önemli değişiklikler meydana geldi. Bahsi geçen yönetmelikteki değişikliklerden kısaca bahsetmeye çalışacağız. 

Öncelikle, yönetmelik metninin tamamından “bakanlar kurulu” ibaresinin kaldırıldığını ve yerine “cumhurbaşkanı” ibaresi getirildiğini belirtmeliyiz. 

1. Rezerv yapı alanlarının tespitinde Maliye Bakanlığının görüşü aranmayacak!

Rezerv yapı alanlarının belirlenmesinde gerekli belge ve usulü düzenleyen yönetmeliğin 4 üncü maddesinde bulunan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Artık rezerv yapı alanlarının tespitinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü aranmayacaktır. 

Ayrıca madde metninde yapılan diğer bir değişiklik gereği, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından, bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için, taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati dışında bir şart aranmayacaktır.

2. Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi bildirecek!

Madde 6’da yapılacak değişiklik riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor! Artık, bu kurum ve kuruluşların lisanslandırılması başvurusu sırasında kurum ve kuruluşun elektronik tebligat adresi ile yöneticisinin elektronik imza edinmiş olduğuna dair yazılı beyanının isteneceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığa başvuru usulü, yazılı olarak veya elektronik yazılım sistemi üzerinden gerekli formların doldurulması veya belgelerin taratılarak sisteme eklenmesi suretiyle yapılmak üzere değiştirilmiştir.

Kanun gereği yapılacak iş ve işlemler, lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler ve tebligatlar, lisanslı kurum ve kuruluşların UETS’ye kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılabileceği de madde metninde yeni değişikliklerde düzenlenmiştir. 

3. Riskli yapıların tespiti talebi elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılacak!

Madde 7’de yapılan değişiklik gereği artık, riskli yapı tespiti talebi, elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılacak ve raporlar elektronik yazılım sistemi üzerinden gönderilecek. Riskli yapı tespitinin; 6 ay içerisinde yapılmaması halinde artık bakanlık resen elektronik yazılım sisteminden yapı kaydını silebilecektir. Riskli yapı tespitine karşı yapılacak itirazlar, müdürlüğün yanında artık bakanlıkça yetki devri yapılmış idareye verilecek bir dilekçe ile de yapılabilecek. 

4. Riskli yapıların yıktırılmasında yeni esaslar!

Madde 8’de yapılan değişikliklerle, artık, yıkım ruhsatı, yapının tahliye edildiğinin ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin fiilen kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına gerek olmadan, bu durumlar idarece tespit edilerek tutanağa bağlanmışsa da alınabiliyor.

Riskli yapıların maliklerce yıktırılmaması durumunda, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması, idare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan istenirken artık hak sahiplerinin de görüşü alınacak. 

Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil ediliyor iken artık bakanlıkça veya idarece ilgilisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde ödenmeyen masraflar, tahliye ve yıkım bakanlıkça yapılmış/yaptırılmış ise bakanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, idarece yapılmış/yaptırılmış ise idarece Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

8. maddeye eklenen 7. fıkra uyarınca riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki riskli yapı şerhi, riskli yapının yıktırılmasına ilişkin belgelere istinaden ilgililerin talebi üzerine veya Bakanlık veya İdarenin bildirimi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce terkin edilecek. Riskli yapı şerhinin terkininden sonra da parselde yapılacak iş, işlem ve uygulamalar Kanun kapsamında yürütülecek. 

5. Teknik heyetin çalışma usul ve esaslarındaki değişiklikler

10. maddede yapılan değişiklik ile, teknik heyet üyeleri, artık başkanın katılamadığı toplantılarda başkan yardımcısının teknik heyete başkanlık yapması için aralarında başkan yardımcısı da seçecekler.

Ayrıca değişiklikten önce teknik heyetçe alınan tüm kararlar bakanlığa bildirilirken, artık teknik heyetçe alınan nihai karara göre yapının risklilik durumunun değişmesi halinde karar Bakanlığa da gönderilecek. 

Avukat Kadir KURTULUŞ - Stajyer Avukat Elif HAMZAÇEBİ

2 maddede apartman yönetim planı!
 

Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri 2. Bölüm!