11 / 12 / 2023

Kira gelir vergisinden kimler muaftır?

Kira gelir vergisinden kimler muaftır?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödenecek kira gelir vergisinde muaf olma avantajı da bulunuyor. Peki, kira gelir vergisinden kimler muaftır? Kira gelir vergisi muafiyet sınırı nasıl belirlenir?Kira gelir vergisinden kimler muaftır?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödenecek kira gelir vergisinde muaf olma avantajı da bulunuyor. Verginin muafiyeti, belirlenen istisna bedeline ve yapılacak indirimlere göre tespit ediliyor. 


Vergide istisna bedeli her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılında yapılan ödemeler için meskenlerde istisna bedeli,  3.300 TL olarak belirlenmişti.


2013 yılında elde edilen kira gelirinin 3.300 TL'yi geçmemesi durumunda vergiden muaf tutuldu. Buna göre, 2014 yılında elde edilen kira gelirleri için belirlenen istisna bedelinden daha az miktarda gelir elde edilmesi durumunda, vergi ödemelerinden muaf olunuyor.


Ayrıca, kira gelirinden bazı giderlerin de indirilmesi durumunda, vergi ödemelerinden yine muaf olunabiliyor.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.


- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

- Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider

yöntemine dönemezler.


Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (Örnek olarak, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.)


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25 oranında götürü gideri indirebileceklerdir.


Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider

fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen

bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

- Amortismanlar,

- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.Kira gelir vergisi nereye ödenir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön