Kira sözleşmesi imzalarken hangi konulara dikkat edilmeli?

Kira sözleşmesi imzalarken hangi konulara dikkat edilmeli?Haber Ekspress köşe yazarı Mustafa Yolcu bugün kaleme aldığı yazısında kira sözleşmesi imzalarken dikkat edilmesi gereken konuları yazdı.


Haber Ekspress köşe yazarlarından Mustafa Yolcu bugün kaleme aldığı "Kira sözleşmesi imzalarken nelere dikkat edilmeli?" başlıklı yazısında kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken konuları yazdı. "Kira sözleşmesine konu taşınmazın tapu bilgileri, açık adresi ve taşınmazın kiralanmasında önem arz eden hususlar mevcut ise bunlar kira sözleşmesi kapsamında belirtilmelidir" diyerek yazısına başlayan Yolcu devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

1- Kira sözleşmesinde tapu bilgileri ve konutun özellikleri detaylı olarak belirtilmeli

 Kira sözleşmesine konu taşınmazın tapu bilgileri, açık adresi ve taşınmazın kiralanmasında önem arz eden hususlar mevcut ise bunlar kira sözleşmesi kapsamında belirtilmelidir. İleride taraflar arasında bu özelliklere ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olur ise; ispat kolaylığı sağlayacaktır.

 Kira sözleşmesi imzalarken hangi konulara dikkat edilmeli?

2- Kira bedeli ile ödeme zamanı açık ve net olmalı

Kira sözleşmesi kapsamında ödenecek bedelin hangi periyotlarda, hangi zaman aralığında ödeneceği gibi ödemenin yapılacak olduğu banka hesap bilgilerinin açıkça düzenlenmiş olması ileride bu tarz konularda uyuşmazlık ile karşılaşılmasının önüne geçecektir.

3- Depotizo bedeli belirlenmeli ve bu bedelin nasıl muhafaza edileceği belirtilmeli

Eğer sözleşme kapsamında bir depozito söz konusu ise bedeli, nasıl muhafaza edileceği gibi detaylar muhakkak açıkça belirtilmelidir.

4- Konutta mevcut demirbaşların listesi hazırlanmalı

Kiralanan taşınmaz kapsamında bulunan demirbaşlar ve bunların ne durumda oldukları listelenmelidir. Aksi takdirde söz konusu demirbaşlar nezdinde meydana gelecek zararların talep edilmesi sürecinde ispat güçlüğü ile karşılaşılabilir.

Kira sözleşmesi imzalarken hangi konulara dikkat edilmeli?

5- Aidat ve diğer giderlerin kim tarafından karşılanacağı kararlaştırılmalı

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür. Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır. (Madde 341)
Kanun kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası, ev sahibi tarafından karşılanmalıdır. Fakat Bunun dışında kalan aidat, elektirik, su gibi bedellerin nasıl ve kim tarafından karşılanacağının sözleşmede belirtilmesi faydalı olacaktır.

6- Sözleşme kapsamında kefil aranıyor ise ilgili şekil şartları dikkate alınmalı

Mevzuatımız kapsamında kefil sürecinin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi için birçok şekil şartı ön görülmüş olup; kefilin kendi el yazısı ile bu beyanının yazılması şart koşulmuştur. Kira sözleşmesi kapsamında kefil şartı aranıyor ise bu kapsamda gerekli şekil şartlarına uyulduğunun teyit edilmesi faydalı olacaktır.

7- Alt kiraya izin verilip verilmeyeceği düzenlenmeli

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir. (Madde 322 )
Yukarıda yer vermiş olduğumu madde hükmü gereğince eğer kira ilişkisi kapsamında bir alt kira öngörülmekte ise bu hususun kira sözleşmesinde muhakkak belirtilmesi gerekmektedir.

Kira sözleşmesi imzalarken hangi konulara dikkat edilmeli?

8- Kiracı tarafından tadilat gerçekleştirilecek ise kapsamı belirtilmeli

Kira sözleşmesine konu taşınmaz kapsamında bir tadilat gerçekleştirilecek ise özellikle bu tadilat karşılığında kira bedeli üzerinden bir indirim söz konusu ise bu hususun kira sözleşmesinde belirtilmesini tavsiye ederiz.

9- Kira artış oranı belirlenmeli

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksi on iki aylık ortalama oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

10- Kira sözleşmesinin süresi

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır. (Madde 300 ) Kira sözleşmesi süresinin sona ermesi ile birlikte tarafların sözleşmeyi feshetmemeleri durumunda kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenmiş kabul edilecektir.

Kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat!

Kira sözleşmesinde hangi detaylara dikkat edilmeli?