Kiracı beyanı!

Kiracı beyanı!Konutunuzu veya iş yerinizi kiraya verdiğinizi düşünelim. Elde edilen kira gelirleri "gayrimenkul sermaye iradı" olarak vergiye tabi tutuluyor. Bunun için ise kiracı beyanı verilmesi gerekiyor...


Kiracı beyanı!

Kiracı beyanı bir diğer deyişle kira beyannamesi ile ilgili hükümler Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi kapsamında yer alıyor. Rehberde belirtilen esaslara göre, mal ve hakların kira gelirlerinin hangi hallerde ve nasıl vergilendirileceği konusu Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesini izleyen maddelerinde açıklanıyor.


Vergi mükellefiyeti, mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifa ve intifa hakkı sahipleri ile kiracıları tarafından işyeri, mesken ve benzeri şekillerde kullanılmak üzere bu mal ve hakların kiraya verilmeleri sonucunda kira geliri elde etmeleri nedeniyle doğar. Elde edilen bu kira gelirleri “gayrimenkul sermaye iradı” olarak vergiye tabi tutuluyor. 


Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi keseceklerdir.


Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılmıştır. Buna göre işleriyle ilgili olarak yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda olanlar şunlardır.


- Kamu idare ve müesseseleri, 

- İktisadî kamu müesseseleri, 

- Sair kurumlar, 

- Ticaret şirketleri, 

- İş ortaklıkları, 

- Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, 

- Kooperatifler, 

- Yatırım fonu yönetenler, 

- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 

- Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %22 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.


Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Örneğin 3 aylık veya 2 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.


Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden her hangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri ikinci şekilde vergilendirilir. Yani yıllık beyanname ile beyan edilir.


Kiraya verilen gayrimenkulün hem mesken ve hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır.


Kira geliri nasıl beyan edilir?
Konut kira gelir vergisi 2013!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com