Kiracı depozitosu iadesi nasıl alınır?

Kiracı depozitosu iadesi nasıl alınır? Kiracı depozitosu iadesi nasıl alınır?

Kiracı depozitosu, taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibinin güvencesi için alınıyor. Kiralamada zarar yaşanmaması halinde depozito iade ediliyor. Peki, kiracı depozitosu iadesi nasıl alınır? İşte yanıtı..Kiracı depozitosu iadesi nasıl alınır?

Kiracı depozitosu, taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibinin güvencesi için alınıyor. Kiralama sürecinde herhangi bir zarar yaşanmaması halinde, bu depozitonun kiraya iade edilmesi gerekiyor.


Kanunen kiracının kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya yatırması gerekiyor.


Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebiliyor.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlü oluyor.


YARGITAY 13.HD 

E. 2004/79 

K. 2004/8396 

T. 1.6.2004


Depozitonun Hasar Olmaması Halinde İade Edileceği 


Davacı, 2.8.2000 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracısı bulunduğu davalıya ait mecuru karşılıklı mutabakat ile tahliye ederek davalıya teslim ettiği halde davalıda bulunan 1000 dolar depozitonun iade edilmediğini, depozitonun tahsili için başlattığı icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. 


Davalı, alınan depozitonun mecurda hasar olmaması halinde iade edileceğini oysa davacının mecurda bulunan küçük tuvaletin bir kısmını tahrip ettiğini, keşif yapıldığında durumun anlaşılacağını, ayrıca Ağustos 2000, Nisan, Eylül 2001 ve Mart 2002 ayları kiralarının 150'şer dolar eksik ödenmesi nedeniyle toplam 600 dolar kira alacağı bulunduğunu, bu alacaklarının depozitodan düşülmesi gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir. 


Mahkemece, 1000 doların temerrüt tarihi itibariyle karşılığı olan 1.520.273.550.-TL. asıl alacak ve 332.397.614.-TL. faiz alacağı için itirazın iptaline, takibin devamına asıl alacak üzerinden %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 


Davacının, davalıya ait taşınmazı 2.8.2000 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiraladığı aylık kiranın 900 dolar olup davacı kiracının 1000 dolan teminat olarak verdiği hususu kira sözleşmesinden anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazın tahliye edildiği de taraflar arasında tartışmasızdır. Davacı, davalıya ödediği depozitonun tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali talebiyle dava açmıştır. Davalı, savunmasında, davacının taşınmazı hasarlı olarak iade ettiğini, ayrıca tahliye etmeden önceki Ağustos 2000, Nisan, Eylül 2001, Mart 2002 ayları kiralarım 150'şer dolar eksik ödediğini bildirip hasar ve kiralardan dolayı davacının her hangi bir talepte bulunamayacağını savunmuştur. Kural olarak kiraların tam ve eksiksiz ödendiğini ispat yükü kiracıya aittir. Davacı kiracı tarafından davalıca iddia edilen aylar kiralarının ödendiğinin kanıtlanması gerekir. Yine kira sözleşmesinde taşınmazın iyi durumda yani hasarsız olarak kiracıya teslim edildiği bildirilmektedir. Davalı, küçük tuvaletin bir kısmının kırık olduğunu bildirip bunun keşfen belirlenmesini talep etmiştir. Mahkemece, davacıdan davalının iddia ettiği aylar kira bedellerini ödediğine dair belge ve delilleri sorulmalı, ayrıca keşfen dava konusu taşınmazın kırık olduğu iddia edilen küçük tuvaletin kırık olup olmadığı belirlenip bunlardan dolayı davalının bir alacağı varsa saptanıp bu miktarın davacının depozito alacağından mahsup edilerek kalan miktar olduğu takdirde bu miktar üzerinden hüküm tesisi gerekirken, yazılı şekilde davalı savunması üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 


Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA,01.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


Kiracının devri nasıl olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com