Kiracının kira sözleşmesini feshi!

Kiracının kira sözleşmesini feshi! Kiracının kira sözleşmesini feshi!

Ev sahibinin kira sözleşmesini fesh edebilmesi için bazı haklı gerekçelerinin olması gerekiyor. Peki, kiracı sözleşmeyi fesh edebilr mi? Kiracının kira sözleşmesini feshi nasıl olur?Kiracının kira sözleşmesini feshi!

Kira malik ile yaptığı kira sözleşmesinin süresi dolması halinde söz konusu olan mülkte oturma istemiyor ise bunu ev sahibine bildirmesi gerekiyor. Kiracının kra döneminin sonunda 15 gün önceden yazılı ihtar ile sözleşmenin yenilenmesini istemediğini belirtmesi  gerekiyor. 


15 gün önceden bunu bildiren kiracı, süresi dolan kira sözleşmesini bitirmiş oluyor. Bildirim yapılmadığı takdir de  belirtilen artış oranı ile birlikte ve diğer aynı şartlarda kira sözleşmesi devam ediliyor. 


Bu hususlae dışında kiracı evden memnun değilse ya da ev sahibi ile arasında bir husumet var ise sözleşmeyi fesh edebilir mi? Bu konuyla ilgili açıklamalar Borçlar Kanunu'nda şöyle yapılıyor;

 

MADDE 250

Kiralanan, kira müddeti zarfında kiracının bir kusuru olmaksızın akitten maksut olan kullanmak mümkün olmayacak veya ehemmiyetli surette azalacak bir hale düştüğü takdirde, kiracı ücretten mütenasip bir miktarın tenzilini talep edebileceği gibi, ayıp münasip bir müddet zarfında bertaraf edilmezse, akdi dahi feshedebilir.” 


MADDE 367- Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer .Ancak, tarafların örtülü olarak sözleşmeyi sürdürmeleri hâlinde, aksi kararlaştırılmadıkça, kira sözleşmesi birer yıl için yenilenmiş sayılır. Yenilenen kira sözleşmesi yasal bildirim süresine uyularak, her kira yılının sonu için feshedilebilir.


Kiracının İflası-M.332: Olağanüstü fesih yollarından biri olan, kiracının iflası hali düzenlenmiştir. Düzenleme, karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler bakımından genel hüküm niteliğindeki 97.maddenin özel bir uygulama alanı olarak, sadece iflâsı kapsayacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca aynı maddede, süre verilmesine ilişkin bildirimin yazılı şekilde olması aranmış, “birikmiş kiralar” ise genel hükümlere tâbi olduğu için, kapsam dışı tutulmuştur.


Kiracının ödemediği aidatı ev sahibi öder mi?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com