Kiracının ödemediği elektrik borcu!

Kiracının ödemediği elektrik borcu! Kiracının ödemediği elektrik borcu!

Ev sahibi evini kiralaya verdiğinde kiracısından elektrik aboneliğini üzerine almasını talep etme hakkına sahip oluyor.Eğer kiracı abonelikleri üzerine almazsa ne olur? Kiracının ödemediği elektrik borcu ev sahibine kalır mı?Kiracının ödemediği elektrik borcu!

Gayrimenkul sahipleri evlerini kiralaya verdiklerinde kiracılarından elektrik,su,doğalgaz gibi abonelikleri üstüe alması talebinde bulanabiliyor. Ev sahibinin bu uygulamayı yapma ve takip etme yükümlülüğü bulunuyor.


Kiracının abonelikleri üstüne alması ile dairenin elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile bir ilgisi kalmıyor.Bu bağlamda kiracı elektrik borcunu ödemezse tüm abonelikleri üstlendiği için borcun sahibi yine kiracı oluyor. 


Şayet kiracı habersiz birşekilde kaçıp giderse, elektrik su doğalgaz gibi abonelikleri kiracı üzerine ise borç her zaman eski kiracı üzerine kalıyor.  Ev sahibinin veyahut yeni gelecek kiracının, kaçan kiracının bıraktığı borcu ödeme mükellefiyeti söz konusu olmuyor.  Bu konu ile alakalı açılan davalarda Yargıtay kiracılar lehine davayı sonlandırılıyor. Ancak kiracı abone olmamış ve abone olmadan evden çıkmış ise bu hususta çıkan kiracıya dava açılabiliyor.  Konuyla ilgili yargıtay kararı;T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1999/13-849

K. 1999/886

T. 27.10.1999 

• ABONE OLMAYAN KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmasa Dahi Elektrik Tüketim Bedelinden Fiilen Kullanan Kişinin de Abonenin Yanında Sorumlu Olacağı – Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü ) 


• KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü ) 

• EYLEMSEL SÖZLEŞME İLİŞKİSİ ( Davalı Yaşamında Önem Taşıyan Bir Edimden Yararlanmakla Fiili Sosyal Tipli Bu Davranışı Nedeniyle Eylemsel Sözleşme İlişkisinin Kurulduğunun Kabulü Gereği – Abone Olmayan Kiracının Elekrik Kullanımı ) 

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği/m. 46/b 


ÖZET : Elektrik Tarifeler Yönetmeliği’nin 45/b. maddesi hükmüne göre abone olmasa dahi elektrik tüketim bedelinden fiilen kullanan kişinin sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda tüketilen elektrik bedelinden abonenin yanında elektrikten yararlanan kiracıların mükerrer tahsilata meydan verilmemek koşulu ile sorumlu olacaklarının kabulü gerekir 


DAVA : Taraflar arasındaki “itirazın iptali ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 17.11.1998 tarih ve 1998/270 E., 98/627 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 11.02.1999 tarih ve 1999/481 E., 1999/803 K. sayılı ilamı ile; ( … Davacı, davalının dava dışı H. D. adına abone kaydı bulunan taşınmazda kiracı olduğunu, kullanmış olduğu elektrik bedelini ödemediğini, tahsil için yapılan icra takibine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiştir. Davalı, kullanımı altında bulunan işyerini davacı elektrik kurumu ile abone sözleşmesi bulunan H. D.den devraldığını, Elektrik Abone Sözleşmesi’nin tarafı olmadığını, o nedenle husumetin kendisine yöneltilemeyeceğini savunmuş, davanın reddini dilemiştir. Davalının, kiralananda kiracı olarak oturduğu dönemde dava dışı H. D. adına abone kaydı olan elektriği kullandığı konusunda yanlar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davalının bu şekilde kullandığı elektrik bedelinden sorumlu olup olmadığı konusunda toplanmaktadır. Elektrik Tarifeler Yönetmeliği’nin 45/b. maddesi hükmüne göre abone olmasa dahi elektrik tüketim bedelinden fiilen kullanan kişinin sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda tüketilen elektrik bedelinden abonenin yanında elektrikten yararlanan kiracıların mükerrer tahsilata meydan verilmemek koşulu ile sorumlu olacaklarının kabulü gerekir. Bu nedenle mahkemenin elektrik bedelinin münhasıran aboneden tahsiline ilişkin gerekçesi yerinde değildir. Öyleyse bu durumda işin esası incelenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Davanın husumet nedeniyle reddedilmiş olması usûl ve kanuna aykırıdır… ) gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 


KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hükme etkili itirazların Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 11.02.1999 tarih ve 1999/481 E., 1999/803 K. sayılı ilamında ayrı ayrı ele alınıp cevaplandırılmış bulunmasına ve özellikle davalının toplumsal tipteki eylemi ile belli bir tarifeye göre topluma açık bulunan bir elektrik kullanma olanağından eylemsel olarak usulsüz yararlandığının kanıtlanmasına diğer bir anlatımla davalının eylemi gelişen günümüz toplumunun vazgeçilmez gereksinmelerini “edim yükümü” olarak konu edinmiş sözleşmelere yönelik bulunmasına, böylece davalının, yaşamında önem taşıyan bir “edimden” yararlanmakla fiili sosyal tipli bu davranışı nedeni ile hakkında “eylemsel sözleşme ilişkisinin” kurulduğunun kabulü gerekmesine kaldı ki, davalının usulsüz elektrik kullanmaya ilişkin davranışının başlamasıyla az yukarıda açıklananların ışığı altında Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’nin 46/b maddesi hükmünün hukuk alanına doğrudan dahil olmuş sayılacağına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 


SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nin 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 27.10.1999 tarihinde, oybirliği ile karar verildi. 


Ev sahibi kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com