Çukurova Balkon

Kıyı tesisi nedir?

Kıyı tesisi nedir? Kıyı tesisi nedir?

3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele gibi yapılar kıyı tesisi olarak tanımlanıyor...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kıyı tesisi nedir?

Kıyı tesisi, 4 Nisan 1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya platformu, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapılara deniyor. 


Kıyı tesisinin kullanım amacına göre planlanması, yerleşim planı

Yapımı planlanan kıyı tesisi rıhtım veya iskelesi bölümlerinin tahmil/tahliye edilecek yük cinsine, yükün tehlikeli olup olmadığına veya diğer kullanım amacına yönelik olarak imar planı onay aşamasında planlama yapılmalı, bu plana göre gerekiyorsa baba, anale, serbest bırakma kancası, acil serbest bırakma kaplini, yangın/ürün boru hatları gibi yardımcı tesisat/teçhizatı, imar planı teklifinden ayrı olarak yerleşim planı hazırlanarak alt yapı oluşturulmalıdır. 


Bu planlama ile kıyı tesisinin ileriki yıllara yönelik rezerv kullanım amaçları veya projeksiyonu da öngörülmelidir. Yerleşim planı, onaylı imar planı ve uygulama projesine aykırı olmaması koşulu ile Müsteşarlıkça onaylanacak olup, sonraki yıllarda tadilat gerekmesi durumunda, tadilat planı da Müsteşarlığa onaylatılmalıdır.


İlan edilmiş demirleme sahaları da tesis planlanırken hesaba katılmalıdır.


İnceleme ve tespit komisyonu

İmar planı onay idaresince, yukarıdaki bilgi ve belgeleri içeren teklif dosyası ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirilen 1/1000 ölçekli imar plan teklifine ilişkin olarak, mahallinde inceleme ve tespitler yapacak olan İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK), Müsteşarlığın merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur.

            

İTDK tarafından, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgi belgeler ile geri saha yol bağlantısı ve tesisin durumuna göre gerekli olabilecek diğer bilgi belgeler göz önüne alınarak mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme ve tespitler yapılır.

            

İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme Müsteşarlık tarafından merkezden yapılmış ise, merkez teşkilatı uzmanlarınca Müsteşarlığa intikal ettirilir.

             

İmar planı onaylatmaya talip yatırımcı, İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile planlanan tesise ait yere ulaşımı ve konaklamayı sağlamakla yükümlüdür.Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ!