Kocaeli'de 19.5 milyon TL'ye 49 yıllığına kiralık arsa!

Kocaeli'de 19.5 milyon TL'ye 49 yıllığına kiralık arsa! Kocaeli'de 19.5 milyon TL'ye 49 yıllığına kiralık arsa!

Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi'nde yer alan, imar durumu kısmen yol ve sosyal ve kültürel tesis alanı olan arsa 49 yıllığına kiraya verilecek. Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi'nde yer alan, imar durumu kısmen yol ve sosyal ve kültürel tesis alanı olan arsa 19 milyon 565 bin 995,50 TL bedel ile 49 yıllığına kiraya verilecek.

 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3. maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

 


 

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Yararlanacak Yatırımcılar ve Yararlanma Şartları:
Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar.
İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, bu taşınmaza idaremizce takdir edilen rayiç değerin eğitim (Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu yapılacaktır.) yatırımı için bir katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı bir milyon Türk Lirasından az olamaz)
Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarının taşıyan,
Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan.
Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
Başvuru Şekli ve Bilgiler:
Yatırımcıların; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden EK-1’de yer alan talep formunu doldurarak, EK-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve EK-6’da yer alan yatırım bilgi formu ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türk Lirası) yatırıldığına dair makbuzla birlikte 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmez.), zarfın üzerine yatırım türünü, başvuruda bulunan gerçek ya da tüzel kişinin adını ve tebligat adresi ile iletişim bilgilerini yazarak Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğüne ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim etmesi gerekmektedir.
Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisine ve hangi tür eğitim (Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri için Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu yapılacaktır.) yatırımı için irtifak tesis edilmek üzere ön izin verileceğine dair karar; anılan Usul ve Esasların 14’üncü maddesine göre oluşturulan komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.
Yatırımcılar başvurularını posta aracılığı ile de yapabilirler. Ancak posta ile yapılacak başvurularda ilgili bilgi ve belgelerin son başvuru tarih ve saatine kadar Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Posta doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumlu değildir.
İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
İrtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler www.milliemlak.gov.tr www.kodef.gov.tr internet adresinden ve (0 262 317 20 00 / 2510) no.lu telefondan bilgi alınabilir.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.