Kocaeli'de 39.1 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul!

Kocaeli'de 39.1 milyon TL'ye satılık 11 gayrimenkul!Kocaeli Milli Emlak, Kocaeli ilçesi, Çayırova ve Başiskele ilçelerinde yer alan 11 gayrimenkulü 39 milyon 127 bin 580 TL'ye satıyor...


Kocaeli Milli Emlak tarafından, Kocaeli ilçesi, Çayırova ve Başiskele ilçelerinde yer alan 11 gayrimenkul 39 milyon 127 bin 580 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 1 Kasım tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

İlan metni:

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN 17-2)

Kocaeli

Kocaeli

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez  Ankara  Karayolo Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Valilik 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,          
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

Kocaeli

3- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1.,2.,3.,4. sıradaki taşınmazlar tespit tarihi itibariyleboştur. 9.,10. sıradaki taşınmazlar tarımsal amaçlı işgallidir.11.sıradaki taşınmaz bahçe olarak işgallidir.  Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.

4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğüne  veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.

9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir.