Konak'ta 8.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Konak'ta 8.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!İzmir 16. İcra Dairesi, Konak ilçesi Oğuzlar mahallesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 8 milyon 176 bin 942 TL olarak belirlendi. 


İzmir 16. İcra Dairesi tarafından Konak ilçesi Oğuzlar mahallesinde bulunan arsayı 8 milyon 176 bin 942 TL'ye satıyor. Gayrimenkuller 28 Aralık 2020 günü ihale edilecek.

T.C. İZMİR 16. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  İzmir  İl, Konak İlçe, 7560 Ada, 1 Parsel, OĞUZLAR Mahalle/Köy, İncelemeler ve İrdelemeler: Kıymet taktiri talep edilen İzmir ili, Konak ilçesi Oğuzlar mahallesi 7560 ada 1 parsel de ana taşınmaz niteliği "ARSA" olarak tapuda kayıtlı ve Oğuzlar Mahallesi 1260 sk no:2 Konak/İzmir adresinde bulunan taşınmazın dosyasında ve mahallinde yapılan tetkik, inceleme ve soruşturma neticesinde ;
A-Dosyanın Tetkikinden; A-1)Tapu kaydı : Dosyada bulunan tapu kaydı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. İL/İLÇE :İZMİR /KONAK Mahalle:Oğuzlar ADA /PARSEL : 7560/1 YÜZÖLÇÜMÜ :611,00M² Ana Taşınmaz Niteliği :ARSA Malik :Arı Giyim Tekstil Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hisse- Pay /Payda : 1/1 Metrekare =611,00 Edinme Sebebi :Satış Tarihi :31/12/2007 Yev. No:25911
Şerh /Beyan/İpotek Bölümünde (kıymet taktiri düzenlenme tarihi itibariyle) ;
Şerh ; Kamu haczi : 5 adet kamu haczi işlenmiştir İcrai Haciz : 10 adet icrai haciz işlenmiştir. İhtiyati haciz : 1 adet icrai haciz işlenmiştir. Beyan :2 adet beyan vardır İrtifak : 2 adet irtifak vardır. A-2)İmar durumu: Konak Belediyesinin ( İmar ve şehircilik Müdürlüğü) yanıt olarak yazdığı yazıdan; Konu 7560 ada ,1 nolu parselin 21/04/1983 onay tarihli Yenişehir İmar Planında ( B-5) Bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu M-Metropoliten Aktivite Merkezinde kaldığı belirtilmiştir.
B) Mahallinde Yapılan Tetkik :Taşınmazın konumu: Parsel Konak ilçesi Oğuzlar mahallesinde kalmakta ve kuzeyinden 1260 sokağa, batısında Bozkurt caddesine cepheli olup, üzerinde zemin kat dahil 2 katlı yapı mevcuttur. Topoğrafik konumu düz, Geometrik şekli hafif bozuk dikdörtgen şeklinde olup Alt yapı tesisleri mevut, Belediye Hizmetlerinden istifade etmektedir. Ulaşılması kolaydır. 

Adres: Oğuzlar mahallesi 1260 sk no :2 Konak/İZMİR

Taşınmaz, ortalama ve direkt olarak cephe aldığı bozkurt caddesinin kuzey istikametinde bulunan Mürselpaşa Bulvarı ile kesişim kavşağına 90 m, kuzeydoğu istikametindeki Mürselpaşa Bulvarı ile Yşildere caddesinin kesişim kavşağına 400 m, batısında kalan Basmane metro istasyonuna 300 m, 9 Eylül meydanı ve Fuarın Basmane giriş kapusuna 450 m.,Konak Belediye binasına 1700 m mesafededir. Binanın durumu :Parsel üzerinde zemin kat dahil 2 katlı betonarme bina mevcuttur. İlk ruhsat tarihi 11/08/1964 olup sonradan ek ruhsat alınmıştır. Buna göre binanın oturma alanı 296,00 metrekaredir. Konak Belediyesi arşivinde bulunan İzmir 3 . Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/957 E, Dosyasına ait bilirkişi raporundan, esas söz konusu binanın eski kadastral parsel olan 1519 ada 86 parsel ve 55 parseller üzerinde yer almakta iken, 1519 ada 86,55 ve 54 parsellerin dahil olan alanda yapılan 985 no'lu imar planı uygulaması neticesinde 7560 ada 1 parselin oluştuğu, imar uygulaması neticesinde binanın kısmen parsel dışında kaldığı belirtildiği anlaşılmıştır. Mahallinde yapılan incelemede ruhsata aykırı olarak ruhsat dışında kalan alanlardada eklentiler yapılarak binanın oturma alanı yaklaşık 600,00 metrekareye çıkartılmış ve iki kat işyeri şekline getirilmiştir. Mevcut durumda Tekstil Atölyesi olarak borçlu Kemal Güven tarafından kullanılmaktadır.Zemin değeri:Yukarıda ayrıntılı olarak özellikleri açıklanan taşınmazın, değer tespiti için , taşınmazınbulunduğu bölgede , yakın zamanda satışa çıkarılmış-satılmış benzer gayrimenkuller fiziksel özellik, büyüklük , imar durumu, konum, görülebilirlik, alt yapı imkanı gibi kriterler dahilinde mukayese edilerek ve taşınmazın alanı, büyüklüğü, çevresinin doluluk oranı, emsallerine göre avantaj ve dezavantajları, satılabilirliği kullanılış şekli ile yöredeki alım-satım ve kiralama ilişkileri ile bunların parasal değerleri, serbest piyasa alım satım rayiçlerini, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, paranın satın alma gücü ve taşınmazın değerini etkileyebilecek diğer hususlarda dikkate alınarak detaylı araştırmalar sonucunda, taşınmazın infaz tarihi itibariyle zemin birim (metrekare) rayiç değerinin 12.500,00 TL olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır. Bu ölçütlere göre taşınmaz zemininin;İnfaz tarihi itibari ile değeri :611,00 metrekare *12.500,00 =7.637.500,00 TL olmaktadır. Zeminüstü değeri; Bina : Taşınmaz üzerindeki yapı iki katlı olup tamamı tekstil atölyesi olarak kullanılmaktadır. Zemin katın döşeme kaplamaları kısmen beton olmakla beraber kısmen karo mozaik, kısmen de seramik ile kaplıdır. Bu katta pazarlama ofisi bulunmakla beraber , ürün tanıtımı için tefriş şeklindede kullanılmaktadır. Birinci kata zemin kattan içerden demir merpen ile çıkarılmaktadır, bu kata imalat yeri olarak kullanılmaktadır. Döşeme kaplamaları genelde seramik kaplamadır. Her iki katın percereleri demir doğrama olup, wc'lerin kapıları PVC doğramadan yapılmıştır. Oturma alanı 600,00 metrekare olup iki katın toplam kullanım alanı 1.200,00 metrekaredir Yapı özellikleri nedeniyle 2C sınıfında olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı Yapı yaklaşık Birim maliyeti 710,00 TL , yıpranma oranı yaşına göre yüzde 32 dir. Bu ölçütlere göre;Zeminüstü değeri :2*100%*600,00(metrekare)*710,00(metrekare TL)*(1,00-0,32)=579.360,00 TL'dir . Taşınmazın infaz tarihi itibariyle değeri zemin ve zeminüstü değerinin toplamı olacağından;Taşınmazın infaz tarihindeki değeri :7.637.500,00+579.360,00=8.216,860 TL olarak hesaplanmaktadır. Yuvarlatılmış olarak 8.217.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ;Piyasada yapılan araştırmalarda tespit edilen değerin uygun olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır. Taşınmazın kimin tarafından kullanıldığı hususu; Taşınmazın tümü borçlu K.G tarafından Tekstil atölyesi ve tekstil satış yeri olarak kullanılmaktadır. Bilirkişi ek raporu : Açıklamalar :1- Tapu kaydının beyanlar hanesinde 24.06.2015 tarihli ve 15913 yev. No'lu şerhi bulunan " Danıştay 13. Dairesinin 26.04.2011 tarihli 2017/5183 E -2011/1862 K numaralı (iptal kararı ) Mahkeme kararı vardır. Hususu ; Tapu kaydında belirtilen bu şerhin Mahkeme kararının varlığı yönünde tekrar belirtme yapılması şartıyla, icra işlemlerine engel olmadığı görüşündeyim. 2- Taşınmazın tapu kaydına işlenen intifa hakkı hususları:a)Taşınmazın tapu kaydında Bedriye Aydın lehine taşınmazın 117/2400 hissesi üzerinde tesis edilen intifa hakkının devam edip etmediği için vefat edip etmediğinin bilinmesine gerek vardır. Bu hususun tespiti için ilgili kuruma yazı yazılması gerektiği görüşündeyim. Bedriye Aydın'ın vefat etmiş olması halinde;İntifa hakkı sona erdiğinden bu husus için icra işlemlerine engel bulunmadığı görüşündeyim. Bedriye Aydın 'ın sağ olması halinde intifa hakkı hesabı 
Taşınmazdaki intifa hakkı sahibinin hissesi 117/2400 ,taşınmazın değeri 8.217.000,00 TL olduğundan ,intifa hakkı sahibi Bedriye Aydın'ın taşınmazdaki intifa hissesi tutarı; 8.217.000,00*117/2400=400.579,00 TL'dir. Taşınmazda intifa hakkı olan Bedriye Aydın 1932 doğumlu olduğundan, taşınmazın kıymet taktiri yapılan tarihte 87 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. İntifa hakkı sahibinin yaşı intikal tarihinde yetmişi aşkınise gayrimenkul emsal bedelinin 1/10 u intifa hakkının 9/10 unun çıplak mülkiyet hakkının değeri sayılacağına göre;Bedriye Aydın'ın intifa hakkı hissesinin intifa hakkı tutarı ; 400.579,00*1/10=40.058,00 TL 'dir. Çıplak mülkiyet hakkının tutarı ise,400.579,00*9/10=360.521,00 TL 'dir.b)Taşınmazın tapu kaydına Behise Tuzkar lehine taşınmazın 140/2400 hissesi üzerinde tesis edilen intifa hakkı, Behise Tuzkar'ın vefat etmiş olması nedeniyle intifa hakkı sona erdiğinden bu husus için icra işlemlerine engel bulunmadığı görüşündeyim. 3- Konak Belediyesi Arşivinde bulunan İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/957Esas dosyasındaki bilirkişi raporunda konu edilen Tapu kaydında 1519 ada 55 ve 86 nolu parselden naklen, 1519 ada 55 parsel aleyhine 1519 ada 86 parsel lehine şekilde gösterdiği gibi sarı boyalı 49,80 m² lik yerden mürür hakkı vardır hususu, Mürür (geçiş hakkı) hakkının hukuki durumunun geçerliliğini yitirip yitirmediği konuşunun ilgili Tapu müdürlüğünden sorulması gerekmektedir. (Konak tapu müdürlüğünden sorulmuş 15/11/2019 tarihli müzekkere cevabıyla mürür hakkının tapu kütüğünde devam ettiği bildirilmiştir) Netice ve Kanaat: Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde,a- Danıştay 13. Dairesinin 26.04.2011 tarihli 2017/5183 e -2011/1862 k numaralı (iptal kararı) Mahkeme kararı vardır. Şerhin mahkeme kararının varlığı yönünde tekrar belirtme yapılması şartıyla, icra işlemlerine engel olmadığı görüşündeyim. B)Behise Tuzkar ın vefat etmiş olması nedeniyle intifa hakkı sona erdiğinden bu husus için icra işlemlerine engel bulunmadığı görüşündeyim. C-Behiye Aydın lehine olan intifa hakkının devam edip etmediği hususu için, Behiye Aydın ın vefat edip etmediğinin tespiti için ilgili kuruma yazı yazılması gerektiği görüşünde olmam ile birlikte, Vefat etmiş olması halinde icra işlemlerine devam edilmesinde bir engelin olmadığı görüşündeyim, Sağ olması durumunda İntifa hakkı hisse tutarının 400.579,00 TL Hissedeki intifa hakkı tutarının 40.058,00 TL Hissedeki Çıplak mülkiyet hakkı tutarının 360.521,00 TL olmaktadır. D- Konu 49,80 m² lik yerden mürür (geçiş hakkı) hakkının hukuki durumunun geçerliliğini yitirip yitirmediği konusunun ilgili tapu müdürlüğünden sorulması gerektiği, geçerliliğini yitirmemiş olması halinde tapu kaydında belirtme yapılması şartıyla, icra işlemlerine engel olmadığı kanaat ve görüşündeyim.
Taşınmazın üzerinde intifa hakkı sahibinin hissedeki intifa hakkı tutarı satışa konu edilmeyecek olup ,tescil işlemlerin dede intifa hakkı kaldırılmayacaktır. Yine taşınmaz üzerindeki mürür hakkının devam ettiği bildirildiğinden tescil işlemlerinde bu irtifak şerhide kaldırılmayacaktır.

Adresi : Oğuzlar Mahallesi 1260 Sk No :2 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 611 metrekare
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Taşınmaz 21/04/1983 onay tarihli Yenişehir Uygulama İmar Planında(B-5) Bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu M-Metropoliten Aktivite Merkezinde kalmaktadır.
Kıymeti : 8.176.942,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/12/2020 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 28/01/2021 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/10023 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-İİK 127. Madde gereği ilgililere tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ hükmündedir. 16/11/2020