Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ!

Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ!Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ 23 Mart 2001 tarihinde 24351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'te Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi ile ilgili esaslara yer veriliyor...


Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ!


Amaç 

Madde 1- Bu Tebliğ'in amacı, 18/5/2000 tarihli ve 24053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararname'nin eki 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar'ın; gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılan Emlak Konut Anonim Şirketi'nin, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne dönüşümünden ve hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmasından sonra konut edindirme yardımı hesabı karşılığına tekabül eden hisse senetlerinin, başvuruları üzerine hak sahiplerine payları oranında verileceğini hükme bağlayan 3 üncü ve kurum ve kuruluşlarca talepte bulunan hak sahiplerine konut edindirme yardımı bilgilerinin yer aldığı onaylı belgenin verilmesi hakkındaki 6 ncı maddesi hükümlerinin uygulaması ile ilgili açıklamaları yapmaktır.


            Kapsam 

            Madde 2- Bu Tebliğ, 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun'u yürürlükten kaldıran 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararname'nin eki 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 3 ve 6 ncı maddelerinin uygulama esaslarını kapsamaktadır.


            Dayanak 

            Madde 3- Bu Tebliğ, 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararname'nin eki 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


            Tanım ve Kısaltmalar 

            Madde 4- Bu Tebliğ'de geçen;


            a) Mülga 3320 sayılı Kanun: 22/11/1986 tarihli ve 19289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun'u,


            b) 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname: 29/12/1999 tarihli ve 23921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'yi,


            c) Bakanlar Kurulu Kararı: 18/5/2000 tarihli ve 24053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Kararname'nin eki 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar'ı,


            d) 2000/1 sayılı Tebliğ: 19/10/2000 tarihli ve 24205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Tebliğ'i,


            e) Konut edindirme yardımı: Mülga 3320 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde, ilgililerin talepleri aranmaksızın yapılan yardımı,


            f) Hak sahibi: Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1 inci maddesi kapsamındaki kişileri,


            g) Banka: Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ni,


            h) Banka Şubesi: Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi şubelerini,


            i) Kurum ve kuruluşlar: 2000/1 sayılı Tebliğ eki çizelgeleri düzenleyip Banka'ya gönderen kurum ve kuruluşları,


            j) Şirket: Yüksek Planlama Kurulu'nun 4/8/1999 tarihli ve 99/T-29 sayılı Kararı ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ünvanı ile gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılan Emlak Konut Anonim Şirketi'ni,


            k) Talep Formu: Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6 ncı maddesi gereği, talepte bulunan hak sahiplerine kurum ve kuruluşlarca verilecek onaylı belgeyi (Kurum ve kuruluşların yetkilendirilmiş makamlarının onayını taşıması zorunludur.),


            l) İlgili Bakanlık: Banka'nın ilgili olduğu Bakanlık'ı ifade eder.


            Hak Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

            Madde 5- Kurum ve kuruluşlar; 2000/1 sayılı Tebliğ gereği Banka'ya gönderdikleri çizelgelerdeki bilgiler ile bu Tebliğ'de belirtilen esaslar hakkında hak sahiplerini dahili mevzuat, ilan, internet, tebligat vb. yollarla bilgilendireceklerdir.


            Ayrıca Banka; bu Tebliğ'e ilişkin genel bilgileri, Türkiye çapında günlük yayın yapan tirajı yüksek iki gazetede ilan yoluyla hak sahiplerine duyuracaktır.


            Hak Sahiplerine Verilecek Onaylı Belge 

            Madde 6- Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6 ncı maddesi; talepte bulunan hak sahiplerine, mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne devretmekle görevli kurum ve kuruluşlarca konut edindirme yardımı bilgilerinin yer aldığı onaylı bir belge verileceğini hükme bağlamıştır.


            Kurum ve kuruluşlarca tanzim ve tasdik edilmek suretiyle, talepte bulunan hak sahiplerine verilecek onaylı belgenin şekli, 2000/1 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi doğrultusunda ekteki Talep Formu şeklinde belirlenmiştir.


            Kurum ve kuruluşlar, 2000/1 sayılı Tebliğ gereği Banka'ya gönderdikleri çizelgelerdeki bilgiler ile tutarlı Talep Formunu, kendilerinden yazılı talepte bulunan hak sahiplerine (Mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca adlarına daha önce "yardımı kullanma nedenli" Konut Edindirme Yardımı Kullanım Talep Formu düzenlendiğinden 2000/1 sayılı Tebliğ gereği Banka'ya gönderilmiş çizelgelerde yer verilmemiş kişilere ise, özlük bilgilerinin ibrazı/beyanı suretiyle Banka'dan alacakları yazı ile yardımı kullanmadıklarını tevsik etmeleri kaydıyla) vereceklerdir.


            Hak sahiplerine verilecek Talep Formunun tanziminde;


            a) Hak sahibinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adının nüfus cüzdanındaki şekilde olması,


            b) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu'nca verilen sicil numarasının kullanılması (Emekli veya sigorta sicil no.su olmayan hak sahipleri için bu bölüm boş bırakılacaktır.), sosyal güvenlik durumu ve statüsünün işaretlenmesi,


            c) Adresinin ikametgah adresi olması (kanuni mirasçılarda vekil veya mümessilin),


            d) Yardıma esas bilgilerin rakam ile ifade edilmesi,


            e) Formu düzenleyen kurum/kuruluşun ad veya ünvanı ile Tasarrufu Teşvik İşyeri Sicil No.su'nun ve çizelge gönderme tarih ve no.sunun, 2000/1 sayılı Tebliğ gereği gönderilen çizelgelerde kullanılan şekilde olması hususlarına dikkat edilecektir.


            İlan ve Banka'ya Başvuru 

            Madde 7- Kurum ve kuruluşlarca gönderilen çizelgelerden hak sahiplerinin Banka'ca tespitinin tamamlanmasını müteakip başvuruların kabulüne başlandığı, Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine atıfta bulunan 3 üncü maddesi gereği, ilgili Bakanlık tarafından ilan edilecektir.


            Resmi Gazete'de yayımlanacak söz konusu ilan, Banka Şubelerinde de ilgililerin bilgisinde tutulacaktır.


            İlanın yapıldığının öğrenilmesi ile hak sahipleri; adlarına yapılan yardımın nemalanmış tutarının belirlenmesi, ortaklık hakkının Şirket'e bildirilmesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Şirketteki şahsına ait oy hakkından ibaret temsil yetkisinin sona erdirilmesi amacıyla aşağıdaki belgelerle, ikametgah adresine en yakın Banka Şubesine bizzat, ikametgah adresinin bulunduğu il/ilçe hudutları içinde Banka Şubesi bulunmaması halinde, bölgesinde kendisine uygun Banka Şubesine bizzat veya 2000/1 sayılı Tebliğ'de gösterilen Banka adresine iadeli taahhütlü (İhtilaf durumunda gönderiye ait belge ispat vesikasıdır.) posta marifetiyle başvuracaklardır;


            a) Bu Tebliğ'in 6 ncı maddesine göre temin edilecek Talep Formu (Konut edindirme yardımları birden fazla kurum ve kuruluş tarafından Banka'ya devredilmiş hak sahiplerinin. Talep Formlarının tamamını ilgili kurum ve kuruluşlardan temin ettikten sonra başvuruda bulunmaları yararlarına olacaktır.),


            b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği (Kanuni mirasçılar için vekil veya mümessilin),


            c) Ad ve/veya soyadında meydana gelen değişiklikleri tevsik eden belgeler (evlilik cüzdanı, mahkeme ilamı gibi),


            d) Kanuni mirasçılar için veraset ilamı ve birden fazla olmaları durumunda, mirasçılardan birisinin vekil tayin edildiğini gösterir noter onaylı vekaletname veya miras şirketine mümessil atandığına dair mahkeme kararı.


            Hak sahiplerinin asılları ile birlikte ibraz ettikleri, okunaklı olarak arkalı-önlü çektirilmiş nüfus cüzdanları örneklerinin onay işleminin; Banka Şubelerince de yapılması mümkün olabilecektir.


            Usulüne uygun şekilde yapılan başvuru, Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 üncü maddesinde sözü edilen zamanaşımını durdurur.


            Banka'ca Yapılacak İşlemler 

            Madde 8- Banka yapılan başvuruyu; ilgili kurum ve kuruluşun gönderdiği 2000/1 sayılı Tebliğ eki çizelgelerle mutabakat sağlanması şartına bağlı olarak, kabul tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandıracaktır.


            Sonuçlandırmaktan maksat; mutabakatı sağlanmış çizelgeler ile tutarlı Talep Formundaki yardımın nemalanmış tutarının belirlenmesi, ortaklık hakkının Şirket'e ve hak sahibine bildirilmesi veya başvurunun olumsuz sonuçlanmasının nedenleri ile hak sahibine iletilmesidir.


            Birden fazla kurum ve kuruluşun çizelgelerinde yer alan hak sahibinin mutabakatı sağlanmış olanlara tekabül eden yardımının nemalanmış tutarı ancak, talebi halinde tespit edilir. Bu durumda, mutabakatı sağlanamamış çizelgelere ilişkin belgelerin Banka kayıtlarına alınması, yukarıda belirtilen sürenin başladığı anlamına gelmez.


            Çizelgeleri ile mutabakatı sağlanmış olmak kaydıyla, yanlış/eksik bilgiler içeren belgelerle yapılan başvurularda yukarıda belirtilen süre, belgelerdeki eksiklik ve/veya yanlışlıkların ilgililerce giderilmesini müteakip başlar.


            Mutabakatı sağlanmamış ve/veya yanlış/eksik bilgiler içeren belgelerle yapılan başvurular, mutabakat sağlanması ve/veya yanlış/eksik bilgilerin giderilmesi amacıyla, şerhli müracaat tutanağına bağlanır. Mutabakat sağlanmasını ve/veya yanlış/eksik bilgilerin giderilmesini takiben başvuru, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sonuçlandırılır. Tutanağa bağlanan yanlış/eksik bilgilerin, ilgiliye tebliğinden itibaren ilgililerce altı ay içinde giderilmemesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır.


            Hisse Senedi Teslimi 

            Madde 9- Konut edindirme yardımı hesapları karşılığına tekabül eden Şirket hisse senetleri, ilgililerine teslimine kadar, yed-i emin sıfatıyla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nde saklanır.


            Başvurusu üzerine işlemleri tamamlanmış hak sahiplerine ait hisse senedinin teslimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar ve düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirilir.


            Diğer Hususlar 

            Madde 10- Banka; mutabakatı sağlanan kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere başvuru takvimini ve usullerini şubelerinde ilan etmek, başvuruları diğer bankacılık işlemlerini aksatmamak esasına bağlı olarak kabul etmek ve mücbir sebeplerde sebebin telafisine kadar durdurmak, gerektiğinde başvuruya esas belgelerin teyidini ilgililerden istemek konularında yetkili olup, taraflar da çalışmaların tüm aşamalarında, Banka'ya ve hak sahiplerine gereken her türlü kolaylık ve yardımı göstermekle görevlidirler.


            Sorumluluk 

            Madde 11- Bu Tebliğ'in 5 ve 6 ncı maddelerinin uygulanmasında hak sahiplerinin muhtemel itiraz ve zararlarının muhatabı, sorumlulukları ölçüsünde kurum ve kuruluşlardır.


            Yürürlük 

            Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


            Yürütme 

            Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Banka'nın ilgili olduğu Bakan yürütür.