Memur konut edindirme yardımı!

Memur konut edindirme yardımı! Memur konut edindirme yardımı!

3320 sayılı kanun gereğince memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılıyor. Peki, memur konut edindirme yardımı nedir? Memur konut edindirme yardımı süresi ne kadardır?Memur konut edindirme yardımı! 

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 3320 Sayılı Kanun'un uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, yardımın yapılma, nemalandırma ve kullandırılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmelik gereğince, konut edindirme yardımının süresi 180 ay olarak tespit ediliyor.


Yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere, yardım yapılması durduruluyor. Ancak, bunlardan yardım yapılma hakkını tekrar kazananlara, 180 aylık sürenin bakiye kısmı kadar yardım yapılmasına devam olunuyor. 


Memur konut edindirme yardımı..

Memurlara yapılacak konut edindirme yardımı ile ilgili esaslar 3320 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor:


Memurlara Yapılacak Yardım 

Madde 8 − Kurumlar Yardıma müstehak memurları için yapacakları yardımı, her ay "Konut Edindirme Yardımı Tahakkuk Bildirimi"ni (Ek: I ) düzenleme suretiyle ve aylıklar meyanında tahakkuk ettirirler. 


Konut Edindirme Yardımı Tahakkuk Bildirimi üç nüsha düzenlenir. Birinci ve ikinci nüshaları ilgili Saymanlığa intikal ettirilir. Saymanlıkça birinci nüsha sarf evrakına bağlanır. İkinci nüshalar ise aylar itibariyle tasnif edilerek saklanır. 


Yardımın Yatırılması, Bilgilerin Tutulması

Madde 9 − Saymanlar, daireler itibariyle tahakkuk ettirilen aylık yardım tutarlarını tek kalemde ve yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı"na yatırmak zorundadırlar. 


Paranın yatırıldığına dair makbuzun tarih ve numarası, bildirimin saymanlıkta kalan nüshasının üzerine ayrıca işlenir. 


Adına yardım yapıtları memurun yardım süresine ve miktarlarına ait bilgiler kurumlarınca tutulur. 


İşe Başlama ve İşten Ayrılma 

Madde 10 − Memurların yardımları aylıklar meyanında tahakkuk ettirilir. Ay içinde işe başlayan memurların yardımı, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. 


Ay içinde görevden ayrılanlarla, yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere, görevden ayrıldıkları veya yardımdan yararlanma şartlarını kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren yardım yapılması durdurulur. 


KEY Kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com