10 / 08 / 2022

Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021!

Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021!

Ev sahibi olmak için bankalardan konut kredisi kullanan tüketiciler, yaptıkları masrafların iadesini isteyebiliyor. İşte konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021...Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021!
Ev sahibi olmak için bankalardan konut kredisi kullanan vatandaşlar, bankalara ödedikleri dosya masraflarını ücretlerini geri alabiliyor. Bu masrafların ne için ödendiği banka tarafından açıklanmayan ve "dosya masrafı" olarak belirlenen masraflar iade ediliyor. Peki dosya masrafları nasıl geri alınır? İşte konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021...

Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021!

Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021

Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE 

…………………………..BANKASI …………………İLİ ……………………………ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: Kredi masrafları iadesi.

Bankanızın ………........... numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.Saygılarımla...

…./…../2021

Ad ve Soyadı
İmza

AÇIK ADRES:...........

Konut kredisi ekspertiz ücreti iadesi dilekçe örneği 2021!

EĞER BANKA DOSYA MASRAFLARINIZI KABUL ETMEZSE, DİLEKCE ÖRNEĞİNE GÖRE ÖRNEK HAZILIYARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ.

T.C. ……………… KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA 

ŞİKAYET EDEN :......................................................
Adres :................................................................

ŞİKAYET EDİLEN :...................................................
Adresi :...............................................................

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ :...........TL

ŞİKAYET TARİHİ : ../../2021

ŞİKAYETİN KONUSU : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… -TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

AÇIKLAMALAR:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir
(4077/6. Madde).

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez. 

Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER: 4077 Sayılı Kanun.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin
tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

.../../2021

Şikâyet eden 
Ad ve Soyadı 
İmza