Konut kredisi faizi kira beyannamesi 2015!

Konut kredisi faizi kira beyannamesi 2015!

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen kira gelirleri için Gelir Vergisi Kanunu gereğince, kira gelir vergisi ödeniyor. Kredi ile alınan evin kira vergisinde faizler indirilebiliyor. İşte konut kredisi faizi kira beyannamesi 2015...


Konut kredisi faizi kira beyannamesi 2015!

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen kira gelirleri için Gelir Vergisi Kanunu gereğince, kira gelir vergisi ödeniyor. Söz konusu vergilendirme belli koşullarda yapılıyor.


Kira geliri elde eden kişi, ancak elde edilen gelirin istisna bedelinden yüksek olması halinde ödeniyor. Senede 2 eşit taksit halinde ödenmesi gereken kira gelir vergisi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyannamelerin 25 Mart'a kadar verilmiş olması gerekiyor.


Beyannamede, gerçek gider yöntemini seçen kimseler, kredi ile aldıkları evin kira gelirinden faizleri düşürebiliyor. Bu yöntem ile düşürülebilecek diğer gerçek giderler ise şu şekilde;


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


-Amortismanlar,


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.


Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.


İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam HasılatKira gelir vergisi hesaplama rehberi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com