14 / 08 / 2022

Konya Karapınar Milli Emlak'tan satılık 19 gayrimenkul!

Konya Karapınar Milli Emlak'tan satılık 19 gayrimenkul!

Karapınar Milli Emlak, Konya ili, Karapınar ilçesinde yer alan 19 gayrimenkulü satıyor. Karapınar Milli Emlak tarafından, Konya ili, Karapınar ilçesinde yer alan 19 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 23 Kasım tarihinde saat 09:30'da yapılacak.

İlan metni:

KARAPINAR  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE  SATIŞI  YAPILACAK  TAŞINMAZLAR

Konya Karapınar Milli Emlak tan satılık 19 gayrimenkul!

Konya Karapınar Milli Emlak tan satılık 19 gayrimenkul!

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. 

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 

4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca yüzde 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

Konya Karapınar Milli Emlak tan satılık 19 gayrimenkul!

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

f) Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR