27 / 05 / 2022

Kooperatif nasıl feshedilir?

Kooperatif nasıl feshedilir?

Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan kooperatif nasıl feshedilir?Kooperatif nasıl feshedilir?

Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kuruluyor.


Kooperatifler ile ilgili esaslar 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanıyor. Tescilden önce kooperatif namına işlem yapanlar 

bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumlu oluyor. Peki, kooperatif nasıl feshedilir?


Kooperatif Anasözleşmeye göre  Genel Kurul kararı ile, İflasın açılmasıyla, Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine, Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde, Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.


Bütün ortakların hakkı verilmeden kooperatif feshedilemiyor. Kooperatif feshi ile ilgili yargıtay karar örneği aşağıda yer alıyor:


YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/5064 

KARAR NO : 2013/439 

TARİH: 21/1/2013


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


Davacı vekili, müvekkilinin, dava dışı S.S….İnan Sosyal Sigortalılar Yapı Kooperatifine 1982 yılında üye olduğunu, parasal yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen kooperatifçe kendisine bir konut verilmediğini, kooperatif yöneticileri tarafından usulsuz ve sahte işlemlerle üyeliğinin ketmedildiğini, kooperatif tarafından davacının bilgisi dışında üyeliğinin bir başka kooperatife aktarıldığını, bu nedenle üyeliğinin sona erdiğinin bildirilmesi üzerine, üyelik tesbiti için açtıkları …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1992/917 esas sayılı davanın da karar aşamasında iken kooperatifin tüzel kişiliğinin sona erdiği gerekçesiyle reddedildiğini, kooperatifin borçlarından 5 yılı süreyle ortakları olan davalıların sorumlu olması gerektiğini ileri sürerek, müvekkiline verilmeyen konuta karşılık fazlaya ilişkin talep hakkı saklı kalmak şartıyla şimdilik 2.000,00 TL tazminatın davalılardan tahsilini, 30.09.2002 tarihli ıslah dilekçesiyle de tazminat alacağına dava tarihinden itibaren reeskont faizi işletilmesini talep ve dava etmiştir.Kooperatife üye olurken dikkat edilecekler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com