Körfez Belediyesi 6 milyon TL'ye arsa satıyor!

Körfez Belediyesi 6 milyon TL'ye arsa satıyor! Körfez Belediyesi 6 milyon TL'ye arsa satıyor!

Mülkiyeti Körfez Belediyesi'ne ait olan 4.369,00 metrekare yüzölçümlü arsa 17 Haziran 2015 günü saat 15:00'da ihale ediliyor.Mülkiyeti Körfez Belediyesi'ne ait olan 4.369,00 metrekare yüzölçümlü arsa 17 Haziran 2015 günü  saat 15:00'da ihale ediliyor.  Taşınmazın satışı kapalı teklif ususlü ile yapılacak.


Körfez Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Kuzey mahallesi, G23B21C3B pafta, 1901 ada 9 numaralı, 4.369,00 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli, uygulama imar planında TİCARET (T1 yoğun ticaret kullanımına sahip) alanında kalan taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

a - İkametgah belgesi(resimli)

b - Nüfus cüzdanı sureti(resimli)

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 11:00’de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.