Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir?

Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir?Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik esaslarına göre kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir? Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nerelerdir?


Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir?

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi, özel mülkiyete tabi taşınmazların kamulaştırılması, Hazine adına tapuya tescili, yatırımcılara tahsisi, bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kiralama, işletme ve devir işlemleri ile bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Peki kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir?


Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde bulunan ve 1/25000 veya daha alt ölçekli plan ile belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrılabilen taşınmazları ifade ediyor.


Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, alt bölgesi ve turizm merkezleri dışındaki hazine taşınmazları

İmar planları ile turizme ayrılan Hazine taşınmazlarında yatırım yapmak amacıyla başvuru olduğunda 18/3/1986 tarihli ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tahsis yapılabilir.


Sosyal ve teknik altyapı hizmetleri 

(1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, alt bölgesi ve turizm merkezlerinde Bakanlık, sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının yapımını veya maliyetinin karşılanmasını taşınmazın tahsisinde ve kapasite artışlarında yatırımcıdan tahsis koşulu olarak ister. Yatırımcıların karşılayacakları sosyal ve teknik altyapı katılım payları Bakanlıkça belirlenir ve Bakanlığın belirleyeceği hesaba yatırılır.


(2) Tahsise konu taşınmazın bulunduğu alanda sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanamaması halinde, bu hizmetlerin sağlanması amacıyla Bakanlık tüzel kişi yatırımcılardan ayrı tüzel kişilik kurmalarını isteyebilir. Kurulacak tüzel kişiliğin kararlarına yatırımcılar tarafından uyulur ve katkı payları ödenir.


(3) Ana yatırımcı kendisine tahsis edilen bölgedeki imar planlarına göre yapılması gereken her türlü teknik ve sosyal altyapının gerçekleştirilmesinden sorumludur.


(4) Ana yatırımcının tahsis sözleşmesindeki sosyal ve teknik altyapı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Bakanlık bu yükümlülükleri, sosyal ve teknik altyapıya ilişkin teminatını paraya çevirerek Komisyonun belirleyeceği usulle yaptırır. 


Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik!