07 / 08 / 2022

Kütahya Belediyesi'nden 75 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Kütahya Belediyesi'nden 75 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Kütahya Belediye Başkanlığı, Yeni Bosna, Bölcek, Gaybi Efendi, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt, Yeni Borsa, Siner ve Lala Hüsetin Paşa Mahallesi'nde bulunan 8 adet gayrimenkulü 75 milyon 13 bin 140 TL'ye satıyor. Kütahya Belediye Başkanlığı, Yeni Bosna, Bölcek, Gaybi Efendi, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt, Yeni Borsa, Siner ve Lala Hüsetin Paşa Mahallesi'nde bulunan 8 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 75 milyon 13 bin 140 TL olarak belirlendi.

Kütahya Belediyesi nden 75 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!Kütahya Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2- İhale Tarihi / Günü / Saati: 10 Haziran 2021 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4- Pazarlık Süreci:
4.1. İhale günü satılmayan listede 3 ve 8 numaralı taşınmazlar; Belediyelerin Arsa, Konut
ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin
“d” bendi gereğince 31 Aralık 2021 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün/saatlerde
aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.
4.2. İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

5- ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılacaktır.
5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık yüzde 9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)

6- VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

7- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1. Gerçek kişiler için:
7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
7.2. Tüzel kişiler için:
7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi,
7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

8- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

9- Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

 Kütahya Belediyesi nden 75 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!