Kütahya İnköy'de 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kütahya İnköy'de 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kütahya Belediyesi, İnköy Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale ile satıyor. Satış ihalesi 11 Eylül'de yapılacak..


Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından İnköy Mahallesi'nde yer alan 7 bin 485,13 metrekare büyüklüğündeki arsa nitelikli gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 6 milyon 50 bin TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 11 Eylül'de gerçekleşecek. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda vasıfları belirtilen taşınmazın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi/Günü/Saati       :  11.Eylül.2018/Salı/14:00

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K: 5

2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Peşin Ödemelerde

İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde

- İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

- Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

3 - DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.:

3.1. - Peşinatlar ile birlikte, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

- 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği söz konusu taşınmazın satışı KDV’den muaftır.

4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),

- İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim etmek zorundadır.

Kütahya İnköy

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.