Kütahya'da 5.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kütahya'da 5.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kütahya'da yer alan gayrimenkulü 5 milyon 552 bin 896 TL bedelle satışa çıkardı.


Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 5 milyon 552 bin 896 TL olarak belirlendi.

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan 1 pafta, 730 parsel no.lu, 6.941,12 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Sanayi Alanı” olan taşınmaz  muhammen  bedeli  5.552.896,00  TL,  geçici  teminat  miktarı  1.110.579,20  TL’den 30/03/2020 tarihinde saat 10.40’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü  ile  Kütahya  Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürlüğü  hizmet  binası  Milli  Emlak  Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye  katılacak  isteklilerin  ikametgah  belgesi,  nüfus  cüzdan örneği,  geçici  teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin  temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir  noter  tasdikli  yetki  belgesi  ve  imza  sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim  belgesi  ve  her  ortak  için  ilgisine  göre  istenen  tüm  belgeler  ile  Vekaleten  ihaleye katılacakların  noter  tasdikli  vekaletnamelerini  ve  gerçek  kişilerden  istenen  tüm  belgeleri,  ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler  2886  sayılı  Kanunun  37.  maddesine  uygun  olarak  düzenleyecekleri  teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme  alınmaz.  Şartname  ve  ekleri  Milli  Emlak  Müdürlüğünde  bedelsiz  olarak  görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.