Kütahya'da 5.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Kütahya'da 5.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Kütahya Belediye Başkanlığı, İnköy Mahallesi'ndeki arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 5 milyon 988 bin 104 TL olarak belirlendi.


Kütahya Belediye Başkanlığı, İnköy Mahallesi'ndeki arsayı 5 milyon 988 bin 104 TL'ye satıyor. Taşınmazın ihalesi 15 Ağustos 2017 günü saat 14:12'de gerçekleşecek.


Kütahya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.


İhale Tarihi / Günü / Saati   :  15 Ağustos 2017/ Salı/14:12

İhale günü satılmayan taşınmazın, “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2017 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

İhalenin Yapılacağı Yer                      :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K: 5


2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Peşin Ödemelerde                        :  İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde                      :  İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise - 24 - ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.


3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.:

3.1. Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.


4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

4.4.    İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak Kapalı Teklif Usulü ihale için;

• İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

• İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


5- İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını kanunda belirtilen şekilde hazırlayarak 15.Ağustos.2017 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

Niteliği: Arsa

KDV Muafiyeti: Muaf

Mahalle: İnköy

Ada: -

Parsel: 5481

İmar Durumu: Ticaret ve Otel Tesisleri Alanı

Yüzölçümü (m²): 7.485,13

Muhammen Bedel (TL): 5.988.104,00

Geçici Teminat (TL): 180.000,00