Maçka Palas mo­der­ni­ze edil­di

Maçka Palas mo­der­ni­ze edil­di Maçka Palas mo­der­ni­ze edil­di

1922'de top­lu ko­nut ola­rak ya­pı­lan, ti­pik ve et­ki­le­yi­ci bir mi­ma­ri­ye sa­hip Maç­ka Pa­las bun­dan böy­le Do­ğuş Gru­bu bün­ye­sin­de Park Hyatt Ote­li ola­rak hiz­met ve­re­cek.
Maç­ka Pa­las dö­nü­şüm sı­ra­sın­da, es­ki do­ku­su ko­ru­na­rak 35 mil­yon do­la­ra ye­ni­den mo­der­ni­ze edil­di. Ame­ri­ka­lı mi­mar Randy Ger­ner ta­ra­fın­dan tüm de­tay­lar en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar tek tek se­çil­di. Bu se­çim­de Park Hyatt Ote­li'nin tüm ge­nel me­kan­la­rı, oda ve ban­yo­la­rı için kul­la­nı­lan mer­mer ve mo­za­ik­ler­de ise Tür­ki­ye'nin ka­li­te­den ödün ver­me­yen say­gın ku­ru­lu­şu "Gra­nit Cen­ter" ter­cih edil­di.

Türkiye Gazetesi