Mantolama yaptırmak için karar yeter sayısı nedir?

Mantolama yaptırmak için karar yeter sayısı nedir?Mantolama, bir ortamdan dışarıya enerji akışı ile ortama dışarıdan gelen enerji akışını en aza indirgemek için yapılan ,mantolama yapılacak yerde oturanlar tarafından yapılması kabul edilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.Peki mantolama yaptırmak iç


Mantolama yaptırmak için karar yeter sayısı nedir?

Yapılar üzerinde yapılan dış cephe yalıtım uygulamasına mantolama adı veriliyor. Enerji tasarrufunun sağlanması amacını güden uygulama 2000 yılında Resmi Gazeteye yayımlanan yönetmelik ile zorunlu hale geliyor. Bu yönetmeliğe göre yeni yapılan binaların, mantolaması da yapılarak inşaatının tamamlanması gerekirken, eski binalar için de bu zorunluluk söz konusu oluyor.


2017 yılına kadar mantolama yaptırmayıp,enerji kimlik belgesi almayan konutlar için alım satım ve kiralama gibi işlemler söz konusu olamıyor.


Kat Mülkiyeti Kanuna göre,yapılacak olan yenilikler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılıyor.


Kat Malikleri Kanuna göre;

Yenilik ve ilaveler:

I - Faydalı olanlar:

Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.


Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 


Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. 


Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 


Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.Kaloriferli binalarda mantolama nasıl yapılır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com