Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklar!

Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklar!Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklar ile ilgili yasal düzenlemeler, Kat Mülkiyeti Kanununda yer alıyor. İşte Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklar ile ilgili maddeler...


Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklar!

Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan hakların Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrildi.


Konu ile ilgili yasal düzenlemeler ve uyulması gereken hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 52. maddede açıklanıyor:


II - Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda

Madde 52 – Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (Hava hakkı, oda mülkiyeti) gibi isimler altında kurulmuş olan haklar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak üç yıl içinde, aşağıda yazılı hükümlere göre, bu kanun uyarınca kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilir:


a) Gayrimenkul üzerinde bu haklara konu olan yapı bölümleri mevcutsa, hak sahipleri, aralarında yapacakları bir sözleşme ile, o gayrimenkulün arsasında, bölümlerinin değerleri oranında ve hiçbir bedel ödemeye mecbur olmaksızın, Medeni Kanunun ortak mülkiyet hükümlerine göre paydaş olurlar ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri uyarınca kat mülkiyetini kurarlar.


b) Yapı bölümleri mevcut olmayıp yalnız hava hakkı mevcutsa, bu hak (a) bendindeki esaslara göre hak sahibinin arsada paydaş olması suretiyle kendiliğinden kat irtifakı hakkına çevrilir ve kütüğe o suretle tescil edilir.


c) Hak sahipleri anlaşarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde eski haklarını kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevirmezlerse, bu çevirme, gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresince, ayrı ayrı bölümlerin değerleri oranında arsa paylarının tesbiti ve gereken belgelerin hazırlanması suretiyle ve bu maddenin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar uyarınca, hak sahiplerinden birinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya yapılır ve durum bütün hak sahiplerine 

bildirilir.


Bu hakların tapu idaresince kat mülkiyetine veya kat irtifakına doğrudan doğruya çevrilmesi için gereken masraflar Hazinece ödenerek, kamu alacaklarının tahsili hakkındaki özel kanun hükümlerine göre hak sahiplerinden alınır.


Hak sahipleri tapu idaresinin kararına karşı, bunun kendilerine bildirilmesinden başlıyarak bir ay içinde, sulh mahkemesine dava açmak suretiyle itiraz edebilirler.634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu!
Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklar!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com