08 / 08 / 2022

Mesken tapusunu işyeri tapusuna çevirme işlemleri!

Mesken tapusunu işyeri tapusuna çevirme işlemleri!

Bir apartmanda yer alan meskende işyerinin açılması, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan şartlara uyulmak kaydıyla mümkün olabiliyor. Peki, mesken tapusunu işyeri tapusuna çevirme işlemleri nelerdir?Mesken tapusunu işyeri tapusuna çevirme işlemleri!

Bir apartmanda yer alan meskende işyerinin açılması, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan şartlara uyulmak kaydıyla mümkün olabiliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu 24.maddesi gereğince;


Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabiliyor.


Bu yasa hükmü gereği tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen apartman dairesinin işyeri haline getirilmesi ancak kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkün olabiliyor. Mesken tapusunu işyeri tapusuna çevirme işlemleri hakkında Yargıtay Karar örneği aşağıda yer alıyor;


Meskenin İşyerine Dönüştürülmesi 


Yargıtay Kararı

Yargıtay 18.HD-E:2008/10771-K:2009/01364-T:19.02.2009

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların, anataşınmazın tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan 1 nolu bağımsız bölümünü üç ayrı dükkan haline dönüştürmek suretiyle kullandıklarını ileri sürerek, sözü edilen bağımsız bölümde yapılan değişikliklerin onaylı mimari projesine uygun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece bilirkişi raporunda belirtilen projeye aykırı imalatların yıkılarak kaldırılmasına, ortak alanlara davalılarca yapılan müdahalelerin önlenmesine, dükkanların meskene dönüştürülmesi konusundaki istemin reddine karar verilmiştir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 24.maddesine göre, anataşınmazın kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünün dükkan (işyeri) haline getirilmesi, kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, dava konusu edilen 1 nolu bağımsız bölümün tapudaki kaydına göre mesken bulunduğu ve davalılar adına kayıtlı olduğu,… Belediye Başkanlığına hitaben verilen dilekçede, her ne kadar 1 numaralı bağımsız bölümün tüm kat maliklerince dükkana çevrilmesine izin verildiği belirtilmekte ise de, bu belgenin yukarıda değinilen yasa maddesine uygun bir kat malikleri kurulu kararı niteliği taşımadığı anlaşılmıştır. Mahkemece anataşınmazın kat malikleri kurulu karar defteri ilgili yönetimden getirtilip incelenerek 634 sayılı Yasanın 24.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde meskenin işyerine dönüştürülmesine ilişkin oybirliğiyle alınmış bir karar bulunup bulunmadığı araştırılarak, oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 428.maddesi gereğince bozulmasına… oybirliğiyle karar verildi.

 

Sonuç..

Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen apartman dairesinin işyeri/dükkan haline getirilmesi ancak kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür.

 

Yasal düzenleme gereği oybirliği şartı arandığından tüm kat maliklerinin apartman dairesinin işyeri/dükkan haline getirilmesine evet demesi gerekir. Örneğin 12 daireden oluşan bir apartmanda 1 daire sahibi hayır derse oybirliği oluşmadığından apartman dairesi işyeri/dükkan haline getirilemez.Dükkan tapulu dairede oturmanın dezavantajları nelerdir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com