Metal İstanbul Paslanmaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Metal İstanbul Paslanmaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Metal İstanbul Paslanmaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Metal İstanbul Paslanmaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Murat Özkurt tarafından kuruldu... Metal İstanbul Paslanmaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Murat Özkurt tarafından kuruldu.

Metal İstanbul Paslanmaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 1- Her türlü metal, plastik ve mamul maddenin ve hurda haline gelmiş malzemenin ticaretini, ihraç ve ithalini yapmak. 2- Demir ve demir dışı metallerin eritilmesinde kullanılan her nevi döküm potaları işletmek, madde haneler kurmak. 3- Gemi, fabrika, depolama tankı gibi ekonomik ömrü kalmamış tesis ve sistemleri parçalayarak hurda olarak ekonomiye kazandırmak için giyotinler, makaslar, presler işletmek, şantiyeler kurmak bu işlerle ilgili olarak taahhütlerde bulunmak ihalelere girmek. 4- Her türlü demir, çelik, bakır, fosfor, pirinç, alüminyum, magnezyum, nikel, çinko, kalay ve demir dışı metalleri sacları, levhaları, yaprakları, şeritleri, contaları, profilleri, tozlan granülleri, boruları, yayları alıp satmak. İhracat ve ithalatını yapmak. 5- Konusu ile ilgili olarak sac boru, profil, dolu demir çelik ve benzeri malzemelerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak 6- Yapı endüstrisinde kullanılan bilumum madde ve malzemelerin ticareti için satış yerleri kurmak, kiralamak işletmek. 7- Konusu ile ilgili işler için motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları iş makineleri, ekipman, malzeme, yedek parça almak, satmak, gerektiğinde ithal etmek, kiraya vermek, kiralamak. 8- Her türlü hafriyat, nakliyat ve inşaat taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak. 9- İnşaat Malzemeleri Alım satımını ve pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. 10- Kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların açmış olduğu ve açacak olduğu inşaat ve hurda ihalelerine iştirak etmek, taahhüdü altında kalan işleri tamamlamak veya sorumluluğu altında taşeronlara vererek taahhüdü yerine getirmek. 11- Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir. Kiraya verebilir. Rehin ve ipotek edebilir. 12- Şirket her türlü hurdanın toplanması ve nakil için motorlu vasıta alabilir. Devir edebilir. Kiraya verebilir. Kiralayabilir. 13- Yukarıda belirtilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere müdürlerin teklifi ortaklar kurulunun kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle girişimde bulunulur. 14- Turizm sektöründe her türlü yurt içinde ve dışında otel, motel, kap yerleri, tatil köyleri kurmak, işletmek kiraya vermek ve kiralamak. 15- Elektrikli ve elektronik makine, cihaz, eşya ve ev gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının yurt içi ve yurt dışı perakende ve toptan ticaretini yapmak, bu işlerle ilgili tamirhane açmak, kiralamak ve satmak. 16- Konusu ile ilgili fason, dahili ticaret komisyonculuk işleri yapabilir. 17- Vinç ve kurtarıcılar ile her türlü eşyayı, aleti, cihazı, makineleri, tesisleri, taşıtların her türlüsünü ve diğer tüm taşınır eşyaları kurtarmak, indirmek, bindirmek ve her türlü işlemleri yapmak. Ve bu iş ile ilgili her tülü motorlu motorsuz araçları almak ve bunlara sonradan ilave yedek parça, makine, cihaz almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek. Bu iş ile ilgili ihalelere girmek ihale almak, aldığı bu ihaleyi başka birine devretmek. 18- Her türlü aletin, cihazın, makinelerin, tesislerin, taşıtların ve taşınır eşyaların uluslararası, şehirlerarası ve şehir içi nakliyesini yapmak, yaptırmak. Bu iş ile ilgili her türlü motorlu ve motorsuz vasıtaları almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek. Bu iş ile ilgili ihalelere girmek ihale almak, aldığı bu ihaleyi başka birine devretmek. 19- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, birlikte çalışabilir, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapar. 20- Şirket faaliyetleri ile ilgili ihtira beratları, patent, teklif hakkı, alametifarika, ticaret unvanı, marka ve işletme haklarını devir alabilir, iktisap edebilir, teminat gösterebilir. Bu bentte yazılı hak ve kıymetleri kendi namına tescilini talep edebilir. 21- Şirket, faaliyeti ile ilgili olarak belediyeler, özel daireler, kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilerin ihalelerine girer; ihale konusu işler yapar, yaptırır ve taahhütte bulunur. GERİDÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ 1- Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracatını yapmak. 2- Evsel ve kentsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak, ve bunları yan mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek, 3- Plastikten mamul ürünlerin enjeksiyon yolu ile dökülmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanması, 4- Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması, 5- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, 6- Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Muratpaşa Mah. Küçük Coşkun Sk. No:8/1 Bayrampaşa