Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu! Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Bülent Savaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 5 milyon TL sermaye ile 12 Ocak'ta Eyüp, Mithatpaşa Mahallesi, Kızılçam Sokak 'ta kuruldu.Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Bülent Savaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 5 milyon TL sermaye ile 12 Ocak'ta Eyüp, Mithatpaşa Mahallesi, Kızılçam Sokak'ta kuruldu. 


Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iş konusu; 1- Yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü gayrimenkul projelerinin (arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezleri, konut, turistik tesisler ve bunların tümünü veya bir kısmını ihtiva eden projeler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) yerlerini belirlemek ve bu projelere yatırım yapmak, yaptırmak, projelerin alımını, satımını, geliştirilmesini ve pazarlanmasını yapmak. Her türlü gayrimenkulü almak ve/veya satmak, gayrimenkuller üzerinde her türlü hak (rehin hakkı, intifa hakkı, kullanım hakkı, üst hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) tesis etmek, yapılmış tüm gayrimenkul ve binaları kiralamak, kiraya vermek ve yönetmek. 2-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında tüm kiralama, bakım, işletme ve yönetim faaliyetlerini üstlenmek. 3-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında konusuyla ve faaliyet alanıyla ilgili yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle birlikte veya tek başına yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara ortaklık veya ortak girişim şeklinde iştirak etmek. 4-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında miktarla sınırlı olmaksızın borç almak, krediler almak, bankalardan ve finansal kurumlardan finansman temin etmek, şirketin malvarlığı üzerinde sabit veya dalgalı kur yoluyla tahvil çıkarma ve benzeri işlemlerde bulunmak ve/veya teminatlar sağlamak, portföy işletmeciliği ve aracılığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. 5-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü taşıt araçları edinmek ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak. 6-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında konusuyla ve faaliyet alanı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje, müşavirlik, restorasyon, dekorasyon ve onarım işlerinin yüklenimi altına girmek, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya her türlü kat karşılığı inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak, temin ve organize etmek. Bu işleri tek başına veya başkaları ile yapmak veya yaptırmak. Bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve çalışma belgesini temin etmek, makine, teçhizat, iş gücü işletme ve yapım malzemesini ihraç veya ithal etmek, bu çerçevede devletin her türlü kolaylaştırıcı, özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak. 7-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında konusuyla ve faaliyet alanı ile ilgili ülkemizde konut ihtiyacının giderilmesi için gerçekleştirilen toplu Konut üretiminde, ülke koşullarına uyarlanabilen çağdaş teknolojilerin gelişmesini sağlayacak şekilde endüstriyel inşaat yöntemlerine öncelik verilmesini sağlamak. Şehir planlarının bu amaca uygun şekilde düzenlenerek açılacak yeni yerleşme alanlarında uydu kentler oluşturmak, kendi kendine yeterli her türlü bina, ticaret merkezleri, turistik kompleksler, toplu konut siteleri, uydu kentler, iş ve ticaret merkezleri turistik kompleksler ve benzeri yapılanmaları: planlama, programlama ve saptanacak yapılabilirlik verilerine göre projelendirme hizmetlerinin tümünü yapmak ve/veya yaptırmak. 8-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında konusuyla ve faaliyet alanı ile ilgili turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde doğrudan veya dolaylı olarak ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış, turistik tesis, otel, motel, apart-otel, kostel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, lokanta, büfe, kafeterya gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlenme, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/eğitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde kurmak, kurdurmak, inşa ettirmek, işletmek veya işlettirmek, komple veya bölümler halinde uzun veya kısa vadeli kiralama veya kiraya vermek. 9-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında konusuyla ve faaliyet alanı ile ilgili turistik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini yapmak. 10-  Yurt içinde ve/veya yurt dışında her nevi faaliyette bulunan şirketlere kurumlara ve kuruluşlara yatırım danışmanlığı hizmeti sunmak, bu kuruluşların hisselerini almak, ortak yatırımlarda bulunmak, satın aldığı hisseleri gerektiğinde satmak, proje geliştirmek ve yönetimine iştirak etmek. 11-  Yurt içi ve yurt dışında pazar ve pazarlama araştırmaları yapmak. Özellikle sektör, ürün, marka ve reklam, konularında araştırmalar yürütmek veya uygun araştırma firmaları ile bu konularda çalışmalar yapmak. 12-  Kurulmuş ve kurulacak şirketlere sektörel analizler yapmak, her tür yönetim, finans ve iş stratejileri alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, iç ve dış piyasalarda yapılan pazar araştırma sonuçlarını ilgili üçüncü şahıslara duyurmak, bu maksatla çeşitli broşür, dergi, gazete ve diğer yazılı ve elektronik basın yayınları neşr etmek, bu konuda kitle iletişim araçlarında, dış mekan medya alanlarında medya satın alım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek, çeşitli emtiaları ve pazarları tanıtıcı, eğitici filmler ve slaytlar hazırlamak, basın, müşteri ve piyasa bültenleri neşretmek; eğitim ve kurslar düzenlemek.


Metasa Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi adres: Eyüp, Mithatpaşa Mahallesi, Kızılçam Sokak No:9/1