Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 383!

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 383! Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 383!

364 nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

364 nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nin “III- TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI” başlıklı bölümü değiştirildi.

Kurum tarafından çıkarılan ve 2/2/2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesine istinaden alınacak teminata esas olmak üzere, bu maddede belirtilen tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları İdarece belirlenerek Kuruma bildirilecek. 

Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının İdareye iletilmesinden sonra İdarece kamulaştırma işlemlerine başlanacak.


TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 364)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 383)

MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nin “III- TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI” başlıklı bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“III. TEMİNAT

(1) Kurum tarafından çıkarılan ve 2/2/2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesine istinaden alınacak teminata esas olmak üzere, bu maddede belirtilen tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları İdarece belirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının İdareye iletilmesinden sonra İdarece kamulaştırma işlemlerine başlanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-1 TAAHHÜTNAME” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.