Milli Emlak Genel Tebliği sıra no:392!

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no:392! Milli Emlak Genel Tebliği sıra no:392!

392 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan, 392 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 379)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: 392)

MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),”

“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.