Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'ne doçent arıyor!

 Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'ne doçent arıyor! Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'ne doçent arıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı'na Bina Bilgisi kısmına Dolçent arıyor
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı'na Bina Bilgisi kısmına Dolçent arıyor. Bölümle ilgili doçentte aranılan özellikler şöyle; 

- Mimar kökenli olmak, 

- Kullanıcı katılımı alanında doktora yapmış olmak, 

- Var olan fiziksel çevrenin korunması konusunda ve yapılanmış çevrede mimari tasarım sorunlarında uzman olmak,

- Fiziksel ve sosyal sürdürülbiliril bağlamında çalışmalar yapmış yayınlamış olmak, 

- Almanca ve İngilizceyi ders verecek düzeyde biliyor olmak. 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından verilen ilandaki aranılan özellikler:

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadroları için;


Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adaylann başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarım belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek tek¬noloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)


DOÇENT kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adaylann başvurduktan birim, anabilim/anasanat dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini, özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın listelerini, bilimsel/sanatsal yaymlanm içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversite REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)


YARDIMCI DOÇENT kadrosu için;

Adaylann, başvurduklan birim, bölüm ve bildikleri yabancı dili belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel çalışmalarını, doktora belgesini, dosyalan ile birlikte (4) takım halinde ekleyerek, ilgili DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE şahsen veya posta yoluyla başvurmalan gerekmektedir. (Postadaki gccıkıneler dikkate alınmayacaktır.)

Yurtdışından alınmış diplomalann Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.


Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.