Miras intikal işlemleri nelerdir?

Miras intikal işlemleri nelerdir? Miras intikal işlemleri nelerdir?

Aile büyüğünüzden size miras olarak bir gayrimenkul kaldığını düşünelim. Bu durumda miras intikal işlemleri nelerdir? Mirasçının yapması gereken işlemler nelerdir? İşte sorularınızın yanıtı ve miras işlemleri...Miras intikal işlemleri nelerdir?

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olarak tanımlanıyor.


Kendisine miras kalan kimseler, bu verginin mükellefi oluyor. Mirasçıların, yani veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenlerin, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlara bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.


Beyannameler, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.  Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi gerekiyor.


Madde 6 – Veraset ve İntikal Vergisi: 

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu; 

 

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu; 

 

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunur. 


Beyanname verme süresi..

Mirasçıların, Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde beyanname vermeleri gerekiyor.


Ne kadar veraset vergisi ödenecek?

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor.

İlk 190.000 TL için;

Veraset yoluyla yüzde 1 

İvazsız intikallerde yüzde 10 


Sonra gelen 440.000 TL için;

Veraset yoluyla yüzde 3 

İvazsız intikallerde yüzde 15


Sonra gelen 970.000 TL için; 

Veraset yoluyla yüzde 5 

İvazsız intikallerde yüzde 20


Sonra gelen 1.800.000 TL için; 

Veraset yoluyla yüzde 7 

İvazsız intikallerde yüzde 25


Matrahın 3.400.000 TL'yi aşan bölümü için;

Veraset yoluyla yüzde 10 

İvazsız intikallerde yüzde 30


Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 


Veraset ve intikal vergisi ödeme zamanı

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödeniyor.Miras vergisi