Mortgage'de yeniden finansmana yönetmelik balansı!

Mortgage'de yeniden finansmana yönetmelik balansı!

Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin tam metnini okumak için tıklayın. 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, "Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre yeniden finansman, kredi oranında, vadesinde, faiz türünde değişiklik yapılması, aynı ev teminat gösterilerek birden fazla konut kredisi alınmışsa bunların tek konut kredisiyle birleştirilmesi, para biriminde veya konut finansmanı sağlayan kuruluşta değişiklik yapılması nedeniyle konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile yapılacak değişikleri kapsayacak.

Buna göre, konut kredisi sağlayan kuruluş tarafından, tüketicinin yazılı izninden önce, yeniden finansman amacıyla yapılan sözleşmedeki değişikliklerin tüketiciye nasıl yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilgi tüketiciye yazılı olarak verilecek.

Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde de tüketicinin yazılı izni alınacak.

29 Eylül 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26658

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDAKİ KREDİLERİN YENİDEN

FİNANSMANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde düzenlenen konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler için hazırlanan sözleşmeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 30/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesi ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

c) Konut finansmanı: Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasını,

ç) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,

d) Konut finansmanı sözleşmesi: Konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler için hazırlanan sözleşmeyi,

e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi ile konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortaklarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanı

Yeniden finansman

MADDE 5 - (1) Yeniden finansman, konut finansmanı sözleşmesi hükümlerinde;

a) Kredi faiz oranında değişiklik yapılması,

b) Kredinin vadesinde değişiklik yapılması,

c) Konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması,

ç) Aynı ev teminat gösterilerek birden fazla konut kredisi alınmışsa bunların tek konut kredisi ile birleştirilmesi,

d) Konut finansmanı kuruluşunda değişiklik yapılması,

e) Konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen para biriminde değişiklik yapılması,

nedeniyle konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile yapılacak değişiklikleri kapsar.

Bilgilendirme

MADDE 6 - (1) 7 nci maddede belirtilen yazılı onay alınmadan önce, konut finansmanı kuruluşunca, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişikliklerin tüketiciye nasıl yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilgi, tüketiciye yazılı olarak verilir.

Yazılı onay

MADDE 7 - (1) Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketicinin yazılı izni alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.