08 / 08 / 2022

Muğla'da 25.8 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Muğla'da 25.8 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Fethiye ve Menteşe'de yer alan 4 adet gayrimenkulü 25 milyon 841 bin TL bedelle satışa çıkardı.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Fethiye ve Menteşe'de yer alan 4 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 25 milyon 841 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu kaydı, imar durum bilgisi, tahmin edilen satış ile geçici teminat bedeli belirtilen 4 adet taşınmaz; 27.08.2020 tarihinde saat 14.00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre satılmak üzere ihale edilecektir.

Muğla da 25.8 milyon TL ye satılık 4 gayrimenkul!

2. İhale dokümanı (Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinde bedelsiz görülebilir, ¨ 1.000,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
b. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt
Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden
alınacaktır),
c. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,
b. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,
c. Vergi kimlik numarası,
C) ORTAK BELGELER:
a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c. İdare ve istekliler tarafından onaylı Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi,
ç. İdare ve istekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
e. Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin satın alındığına ilişkin belge.
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti
veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
5. İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 27.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7. Taşınmazların satış bedeli tapu devir ve tescil işleminden önce peşin olarak ödenir.
8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışı hususunda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi hükümleri uygulanır.