Odunpazarı Belediyesi'nden 15 milyon TL'ye kiralık 2 iş yeri!

Odunpazarı Belediyesi'nden 15 milyon TL'ye kiralık 2 iş yeri! Odunpazarı Belediyesi'nden 15 milyon TL'ye kiralık 2 iş yeri!

Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından 2 adet iş yeri 10 yıllığına 15 milyon TL'ye kiraya verilecek.Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından 2 adet iş yeri 10 yıllığına kiraya verilecek. 10 yıllık muhammen bedel için 15 milyon TL isteniyor.

Odunpazarı Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:
a) Adresi :
Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07
c) Elektronik posta adresi : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr
d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2 - İhalenin Konusu:
Tapunun Kızıltoprak Mahallesi 2783 ada 4 parselinde kayıtlı, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Kayıhan Sokak No: 1 adresinde bulunan yapıda yer alan 2 (iki) adet işyerinin (market+işyeri) 15.000.000,00 TL (on beş milyon Türk Lirası Sıfır Kuruş) muhammen bedel üzerinden Aylık kirası 125.000,00 TL altında kalmamak kaydı ile %3,50 ciro üzerinden artırma yapılarak; sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 gün içerisinde 7.500.000,00 (Yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası Sıfır Kuruş) bedelin peşinen yatırılması ve ciro üzerinden bulunan kira bedelinin peşinattan mahsup edilmesi; peşin alınan ücretin tamamının mahsup edilmesinden sonra kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilmesi kaydı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi.

İli : Eskişehir
İlçesi : Odunpazarı
Taşınmazın adresi : Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Kayıhan Sokak No: 1 Odunpazarı/Eskişehir
Ada/Parsel : Kızıltoprak mahallesi 2783 Ada 4 Parsel
Yapı Alanı : Market 2.291,57 metrekare ve depo alanı 660,51+58,33 metrekare,diğer işyeri kullanım alanı 104,24 metrekare, mutfağı 49,30 metrekare işletme 55,91 metrekaredir.
Cinsi ve Miktarı : 1 adet market ve 1 adet işyeri
İşin Süresi : İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl
Muhammen Bedel : İhalede belirlenen aylık ciro oranı (en az yüzde 3,5) kira bedelidir. Ancak bu bedel 125.000,00 TL/Ay altında olamaz. 10 yıllık muhammen bedel 15.000.000,00 TL
Geçici Teminat : 450.000,00 TL (Muhammen Bedelin yüzde 3’ü)
İhale Tarih ve Saati : 20.08.2019 Salı günü saat 10:30

3 - Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu)
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerini içeren beyan,
c) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce
onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı,
e) Gerçek veya Tüzel kişi isteklilerin 2019 yılına ait 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) toplam yurt içi cirosunu gösteren gelir gider tablosunu ibraz etmek zorundadır. Gelir gider tablosunun Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavirce onaylı olması gerekmektedir. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklarının toplam yurt içi cirosu en az 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) olması zorunludur. İsteklilerin istenen bu ciroyu doğrudan sağlaması gerekmektedir yada bu özelliklere sahip firmalardan en az 10 yıllık yetkili bayilik sahibi olduğunu ve kesintisiz işlerini sürdürmüş olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
f) İhaleye katılan istekliler doğrudan gıda ve temel ihtiyaç maddeleri satışını yapmayı taahhüt ettikleri gibi ayrıca da çeşitli ihtiyaç maddelerinin satılabileceği alanları oluşturarak işletmeyi yada alt kiracılar yoluyla üçüncü şahıslara işlettirmeyi taahhüt ettiklerini bildirir taahhütname.
g) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.
h) Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
i) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
j) İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,
k) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge
l) Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge,
m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
n) İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Lirası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

6 - Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8 - İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 1.000,00TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir