ÖİB Başiskele arsası 110 bin TL'ye satıldı!

ÖİB Başiskele arsası 110 bin TL'ye satıldı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Kocaeli Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi'nde yer alan 370 metrekarelik arsanın özelleştirilmesi ihalesine 110 bin TL teklif İlami Ayaz tarafından verildi...


TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KARAR


TARİH            : 8/12/2014


KARAR NO   : 2014/ÖİB-K-74


KONU             : Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 20/11/2014 tarih ve 22467 sayılı yazısına istinaden,


1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Kullar Mahallesi, 2127 no.lu parseldeki 370,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 110.000.- TL (Yüzonbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine


ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.