19 / 08 / 2022

Öncelikle satın alma hakkı dilekçesi!

Öncelikle satın alma hakkı dilekçesi!

Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkına, öncelikle satın alma hakkı deniyor. Bu hak, bir dilekçe ile mahkemeye başvurulması halinde kullanılabiliyor. İşte öncelikle satın alma hakkı dilekçesi...Öncelikle satın alma hakkı dilekçesi!

Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkına, öncelikle satın alma hakkı deniyor. Paydaşlığın söz konusu olduğu mülkiyetlerde, bir paydaşın hakkını satışa sunmadan önce, diğer paydaşlara bildirmesi gerekiyor.


Bu payı satın almak isteyen paydaşın olmaması durumunda, satış 3. şahıslara yapılabiliyor. Ancak, paydaşa sormadan 3. şahıslara satış yapılması durumunda, öncelikle satın alma hakkı olan paydaşlar bir dilekçe ile yapılan satışın iptal olmasını talep edebiliyor.


Öncelikle satın alma hakkı dilekçe örneği..


………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

(İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR)

DAVACI : 

DAVACI VEKİLİ : 

DAVALI : 

DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 732 vd. Hükümleri gereğince İhtiyati tedbir talebine havi şufa davasıdır..


OLAYLAR :

1. Müvekkilim, ………. ili, ………. ilçesi ………. mevkiinde imarın ….. ada ../.. parselinde kayıtlı olan arsanın ../.. payının malikidir. Yaklaşık …. hafta önce arsasına bakmaya giden müvekkilim anılan arsa üzerinde bina yapımında kullanılan malzemelerin getirildiğini görmüş ve bunun üzerine ………… tapu müdürlüğüne giderek kayıtları kontrol etmiştir. Müvekkilim tapu kayıtlarını incelediğinde …. ada …/… parselinde kayıtlı olan arsanın …/… payına sahip olan …………' in bu payını davalı …………..' ye ……. gün önce satarak devrettiğini öğrenmiş bulunmaktadır.


2. Söz konusu satış müvekkilim …………….'in haberi ve bilgisi olmadan ve onun rızası alınmaksızın gerçekleştirilmiştir. Oysa müvekkilim, söz konusu arsa üzerinde şufa hakkına sahiptir ve Medeni Kanun. m. 732 hükmüne göre paydaşlardan birinin paylarını üçüncü bir kişiye devrederken bu durumdan müvekkilimi haber etmeleri gerekirdi.


3. Müvekkilim, arsa payının satım bedeli olan …………….. TL.-'yi mahkeme veznesine depo etmiş ve depo edildiğine ilişkin makbuz örneği ekte sunulmuştur. Ayrıca şufa hakkına konu olan arsanın davalı tarafından üçüncü bir kişiye devrinin engellenmesi için arsa üzerine ihtiyati tedbir konulması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 732 vd. ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.


SUBUT DELİLLER : Şufa bedelinin depo edildiğine ilişkin makbuz, tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.


CEVAP SÜRESİ : ….. gündür.


SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile davaya konu olan arsa payının tapu kaydının iptali ile müvekkilim adına tesciline, dava konusu arsa payının davalı tarafından üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesi için İhtiyati Tedbir Konulmasına ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


……/……/…

Davacı Vekili

Av………………

EK: 

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Şufa bedelinin depo edildiğine ilişkin makbuz

3.) Tapu kayıtlarıÖncelikle satın alma hakkı nasıl kullanılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com