Ordu Büyükşehir'den satılık 21 gayrimenkul!

Ordu Büyükşehir'den satılık 21 gayrimenkul!

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi 297 ada 73 ve 74 nolu parsellerde bulunan bağımsız bölüm numarası verilen konutları satışa çıkardı. İhale 2 Aralık 2020 günü saat 14:00'da düzenlenecek. 


Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi 297 ada 73 ve 74 nolu parsellerde bulunan bağımsız bölüm numarası verilen konutlar ile Bucak Mahallesi 180,00 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.

İhale 2 Aralık 2020 günü saat 14:00'da düzenlenecek. 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi 297 ada 73 ve 74 nolu parsellerde bulunan bağımsız bölüm numarası verilen konutlar ile Bucak Mahallesi 180,00 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra NoAda-ParselKat NoBağımsız Bölüm NoKonut TipiMuhammen Satış Bedeli 
Geçici Teminat Tutarı
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
1297/73Zemin12+190.000,00 TL2.700,00 TL2.12.202014:00
2297/73Zemin22+190.000,00 TL2.700,00 TL2.12.202014:03
3297/731. Kat32+195.000,00 TL2.850,00 TL2.12.202014:06
4297/731. Kat42+195.000,00 TL2.850,00 TL2.12.202014:09
5297/732. Kat52+1105.000,00 TL3.150,00 TL2.12.202014:12
6297/732. Kat62+1105.000,00 TL3.150,00 TL2.12.202014:15
7297/733. Kat72+1110.000,00 TL3.300,00 TL2.12.202014:18
8297/733. Kat82+1110.000,00 TL3.300,00 TL2.12.202014:21
9297/734. Kat92+1100.000,00 TL3.000,00 TL2.12.202014:24
10297/734. Kat102+1100.000,00 TL3.000,00 TL2.12.202014:27
11297/74Zemin12+190.000,00 TL2.700,00 TL2.12.202014:30
12297/74Zemin22+190.000,00 TL2.700,00 TL2.12.202014:33
13297/741. Kat32+195.000,00 TL2.850,00 TL2.12.202014:36
14297/741. Kat42+195.000,00 TL2.850,00 TL2.12.202014:39
15297/742. Kat52+1105.000,00 TL3.150,00 TL2.12.202014:42
16297/742. Kat62+1105.000,00 TL3.150,00 TL2.12.202014:45
17297/743. Kat72+1110.000,00 TL3.300,00 TL2.12.202014:48
18297/743. Kat82+1110.000,00 TL3.300,00 TL2.12.202014:51
19297/744. Kat92+1100.000,00 TL3.000,00 TL2.12.202014:54
20297/744. Kat102+1100.000,00 TL3.000,00 TL2.12.202014:57
21297/ 88433. Sokak 180,22 m² yüzölçümlü arsa202.000,00 TL6.060,00 TL 
02.12.2020

15:00

 

1- Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

2- İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

Gerçek Kişiler :
Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
Nüfus Kayıt Örneği.
Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-8-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 
Tüzel Kişiler :
Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7-8. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

5- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

8- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

9- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.