30 / 11 / 2022

Orman ve su işleri bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği!

Orman ve su işleri bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği!

Orman ve su işleri bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 21 Şubat 2015 tarihinde 29274 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte yönetmelik esasları...Orman ve su işleri bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği!

Orman ve su işleri bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 21 Şubat 2015 tarihinde 29274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirliyor.


YÖNETMELİK


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ç) Bakanlık teşkilatı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

d) Birim: 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri ile taşra teşkilatı bölge müdürlükleri,

e) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Personel: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

i) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, Milli Park Müdürü,

2) Milli Park Müdür Yardımcısı,

3) Şef.

b) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis.

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı.

d) İdari hizmetleri grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman,

2) Bilgisayar işletmeni, mutemet, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, anbar memuru, orman muhafaza memuru, santral memuru, sekreter, şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, rehber.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Aşçı, bekçi, bahçıvan, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Arkeolog, biolog, ekonomist, fizikçi, hemşire, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, kimyager, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis, avukat, mütercim, programcı, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, tercüman, veteriner hekim ve istatistikçi.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az altı ayı Bakanlıkta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve Bakanlıkta en az altı ay atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak.

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, biolog, veteriner hekim, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, arkeolog kadrolarında toplam yedi yıl çalışmış olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

b) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, şef, sayman,  ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, programcı, tekniker, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, sekreter, veznedar ve orman muhafaza memuru kadrolarında en az yedi yıl çalışmış olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

c) Taşra birimlerinde Milli Park Müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, biolog kadrolarında toplam yedi yıl çalışmış olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

ç) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak.

2) Mühendis kadrosunda iki yıl çalışmış olmak.

d) Taşra birimlerinde Milli Park Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, biolog kadrolarında toplam yedi yıl çalışmış olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, orman muhafaza memuru, şoför kadrolarında toplam en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumu mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak.

g) Uzman, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta programcı, şef, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Sayman ve ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, orman muhafaza memuru, şoför kadrolarında toplam en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumu mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak.

h) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar,  sekreter ve orman muhafaza memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak.

ı) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak.

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası veya yüksek öğrenim sırasında bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesine sahip olmak.

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B sınıfı) sürücü belgesine sahip olmak.

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak.

3) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

b) Tekniker ve laborant kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) En az bir bilgisayar programlama sistemini bildiğini belgelemek.

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda en az (D) düzeyinde başarılı olduğunu belgelemek.

d) Tercüman, mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda en az (B) seviyesinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış olduğunu belgelemek.

e) Veteriner hekim, biolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

f) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

g) Hemşire, sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ğ) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

h) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak.

2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

Sınav şartı

MADDE 9 – (1) Şube müdürü, milli park müdürü ve bunlarla aynı düzey kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Bakanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Bakanlığa başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.  Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Bakanlık personeli, başvuruda bulunarak görevde yükselme sınavına katılabilir. Ayrıca, aday memurlar ve diğer kurum personeli başvuru yapamazlar.

(2) Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanların listesi Bakanlığın ilan panosu ve resmi internet sitesinden ilan edilir. Söz konusu listeye karşı ilgililer listenin ilan edilmesine müteakip beş iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Bu itirazlar sınav kurulunca on iş günü içerisinde karara bağlanır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer vermek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü, milli park müdürü ve bunlarla aynı düzey görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz üzerinden an az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(7) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu; Bakanın Onayı ile bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Personel Dairesi Başkanı ve en az bu düzeyde olmak üzere ilgili birimlerin yöneticilerinden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, milli park müdürü ve bunlarla aynı düzey kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet suresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenim bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı sebebiyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday kadar personel Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesi ilan metninde belirtilir.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenir.

(2) Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.  İnceleme sonuçları ilgililere on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı sıralamasına göre üç ay içinde ihtiyaç durumu ve tercihleri dikkate alınarak atanır. Atamalar sonunda boş kadronun kalması halinde atanmaya hak kazanan ancak yerleşemeyen personel arasından puan sırasına göre atamalar tamamlanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

suretiyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atama haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları arasında görevde yükselme mahiyetindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler de görevde yükselme sınavına tabidir.

(2) Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önceden bulunan görevler ile bu görevlerde çalışmış olanlar aynı düzeyde görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilir.

(3) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanlar arasındaki geçişlerde ise atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla sınav şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar ve özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel; bu Yönetmelikte kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışında belirlenen şartları taşımaları şartıyla, Kurumdaki aynı unvanlı kadrolara ya da aynı düzeydeki görevlere veya daha alt düzeyde yer alan diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalışan personelin geçen hizmetleri Bakanlıkta çalışmış gibi değerlendirilir.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.


Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 


 
Geri Dön