27 / 09 / 2022

Orman ve su işleri uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Orman ve su işleri uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Orman ve su işleri uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 4 Haziran 2015 tarihinde 29376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler...Orman ve su işleri uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Orman ve su işleri uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 4 Haziran 2015 tarihinde 29376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Orman ve su işleri uzmanlığı yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekilde:


YÖNETMELİK


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “en geç üç ay içinde” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda üç kez” şeklinde, üçüncü fıkrasında geçen “iki ay önce” ibaresi “bir ay önce” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Uzman yardımcılarının görevleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin başlığı “Uzmanların görevleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 29/A maddesi eklenmiştir.

“Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 29/A – (1) Bakanlıkça yürütülen asli ve sürekli hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları, Bakan onayıyla oluşturulacak ihtisas heyetleri bünyesinde yürütülebilir. Yapılacak işin niteliği, kapsamı ve süresinin birden fazla uzman veya uzman yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından bağlı bulundukları daire başkanı ve üst amirlerine karşı sorumludurlar.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 29/B maddesi eklenmiştir.

“Uzmanlık ihtisas heyeti

MADDE 29/B – (1) Bakanlık hizmetlerindeki kalite düzeyini yükseltmek ve uzmanların ve uzman yardımcılarının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak üzere, Bakanlık bünyesinde görev yapan uzman ve uzman yardımcılarından, Genel Müdürlüklerden en az beş, müstakil daire başkanlıklarından en az üç uzman ve/veya uzman yardımcısı belirlenerek uzmanlık ihtisas heyeti teşekkül ettirilir.

(2) Heyet, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Toplantının gündemi, toplantıdan bir ay önce Müsteşarın uzman istihdam edilen her birimden görevlendireceği birer uzman tarafından hazırlanarak Müsteşarın onayını müteakip ilan edilir. Toplantıda alınan kararlar görevlendirilecek çalışma grupları marifetiyle çözüm ve teklifleri de ihtiva eden bir rapor halinde hazırlanır ve Bakanlık makamına sunulur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 Orman ve su işleri bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği!


  
Geri Dön