29 / 06 / 2022

OSB'lerde rayiç bedel sıkıntısı kalktı!

OSB'lerde rayiç bedel sıkıntısı kalktı!

Dünya Gazetesi köşe yazarı olan Hilmi Debeli, bugünkü yazısında OSB mevzuatındaki yasal değişiklikleri yorumladı. İşte o haber...KOSGEB Başkanlığı dönemimde tanıdığım Süheyl Erboz, dünya standartlarında gerek Dudullu İMES gerekse Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgeleri'nde KOBİ’lere üretim yapan mekanların kazandırılmasında öncülük yapması nedeniyle OSB alanında duayen olarak tanımladığım kişi.


Kendisinden Üretim Reformu Paketi'ndeki OSB'lere ilişkin bölümü değerlendirmesini ve öncülüğünü yaptığı yeni Yalova İMES OSB”yi anlatmasını rica ettim.


Süheyl Bey "Kısaca Üretim Reformu Paketi olarak bildiğimiz yasa OSB mevzuatında önemli değişiklikler getirmiştir. Senelerdir sanayicilerin şikayetine sebebiyet veren TRT payı ve KOSGEB payı adı altında tahsil edilen harçlar ortadan kaldırılmıştır. Yine sanayiciler tarafından yıllardır şikâyete sebebiyet olan OSB sınırları içerisindeki arazi ve arsaların emlak vergisine esas rayiç bedel tespitinde yaşanan sıkıntı yapılan yasal düzenleme ile ortadan kaldırılmıştır. Fabrika binaları üretimde bulunduğu sürede Emlak Vergisi'nden muaf tutulmuştur. OSBÜK’e üye olma zorunluluğu getirilmiş olup yasanın çıktığı tarihten itibaren ülkemizde kurulmuş bulunan bütün OSB’ler OSBÜK’e üye olmak zorundadır.


Böylece güçlü bir OSBÜK sorunlara daha kısa sürede çözüm üretecektir. Ülkemizde bazı OSB’lerde bazı kişiler, birden fazla OSB’ nin organlarında görev almaktadırlar.


Yasa bunu da ortadan kaldırmış olup, Vali hariç diğer kişiler birden fazla OSB’nin organlarında görev alamayacak olup, geçmiş yıllarda da sıkıntılara sebep olan, huzur haklarının tespiti konusu da Müteşebbis Heyeti'nin takdirinden çıkarılmış, yasanın ilgili maddesinde nasıl tayin ve tespit edileceği belirlenmiştir.


OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar Müteşebbis Heyette bulunduracakları her bir temsilci için 100.000,00 TL ‘den az olmamak üzere belirleyecekleri miktarı, Bakanlık adına açılacak banka hesabına yatırma zorunluluğu getirilmiştir, bu da yeni bir uygulamadır.


Arsa satışlarının bedeli, Müteşebbis Heyetin bu yasada belirlenen prensipler çerçevesinde tayin ve tespit yetkisi bulunmaktadır.


Yeni bir uygulama olarak; tahsis edilen arsaların tapuları katılımcı tarafından tahsis bedelinin tamamının ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat mektubu verilmesi ve diğer yatırımlara itirazsız katılacağına ilişkin noter tasdikli taahhütname vermesi durumunda katılımcıya tesisin üretime geçmeden tapu verilmesi imkânı sağlamıştır.


Geçmiş yıllarda da şikâyete sebebiyet veren kardeş şirketlerin aynı parselde yer alması konusu 6102 sayılı TTK’da tanımlanan hâkim ve bağlı şirketlerin aynı parselde faaliyet göstermesi bu yasayla imkân dahiline girmiştir. Yine yeni bir uygulama olarak OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan, sanayi parselleri ile hizmete destek alımındaki toplam parsellerin 1/2'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması halinde yapı kullanma izni almış olan katılımcılar ve temsilcilerine en geç 6 ay içinde Genel Kurul toplama zorunluluğu getirmiştir.


Diğer önemli bir madde de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, OSB tarafından Katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapmayarak boş kalması halinde, taşınmaz malikine yapı ruhsatı alması ya da OSB’ nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için 12 ay süre tanınmıştır.


Bugüne kadar muhtelif nedenlerden dolayı boş vaziyette tutulan parseller üzerinde yeniden yatırım yapılması imkânı doğmuşturs” sözleriyle OSB mevzuatında değişiklikleri anlattı.


İstanbul ve Kocaeli'nde yeni bir OSB kurulması ve işletilmesi artık imkânsız bir hale geldiğini aktaran Süheyl Bey, Yalova-İMES Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruşluşunu ise; "Dilovası İMES OSB, 2016 yılında altyapı yatırımlarını %95 seviyesine tamamlamış, 146 adet fabrikanın çalıştığı, 78 adet fabrikanın inşa halinde olduğu modern altyapı yatırımlarıyla orta ölçekli işletmelerin yer aldığı örnek bir OSB olmuştur.


İstanbul, Kocaeli illerinde yeni bir OSB kurulması ve işletilmesi artık imkânsız bir hale gelmiştir. Bu nedenle Yalova ilinde 2016 Ağustos ayında yer seçimi kesinleşen Yalova-İMES Organize Sanayi Bölgesi, Haziran 2017 tarihinde 331 sicil numarasını alarak resmen tescil ve ilan edilmiştir. Çiftlikköy ilçesi sınırları içinde kalan 500 hektarlık alanda toplamda 264 adet sanayi parseli bulunmaktadır. OSB’mizin kurucu teşekkülü olan Yalova-İMES Sanayici ve İşadamları Derneği, üyelerine 1400 dönüm alan yer tahsisi yapmış olup geri kalan 1600 dönüm OSB alanı, 7033 sayılı Üretim Reform Paketi Yasası'nın verdiği imkanlarla sanayicilerimize uzun vadeli ve maliyetine tahsisler yapılacaktır.


Yeni inşa edilen İstanbul-İzmir otoyolu Kılıç gişelerine 1 kilometre mesafede olan OSB’mize makine ihtisas konularında faaliyet gösteren uygun nitelikte yatırımcılar beklenmektedir” sözleriyle anlattı.


İnançlarını vizyonlarıyla bütünleştirerek geliştirdikleri projelerle dünya standartlarında OSB'lerin kuruluşuna öncülük eden OSB duayeni dostum, Süheyl Erboz'un ve emeği geçenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık.
Hilmi DEVELİ/Dünya