02 / 07 / 2022

Özak GYO genel kurul toplantısı yapıyor!

Özak GYO genel kurul toplantısı yapıyor!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, olağanüstü genel kurul toplantısını 24 Aralık 2013 Salı günü saat 14.00 'te İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir – İstanbul adresinde gerçekleştirecek...Özak GYO'dan yapılan açıklama şöyle:


ÖZAK GYO A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

24.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24 Aralık 2013 Salı günü saat 14.00 'te İkitelli OSB Mah.

Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir – İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans

Salonunda yapılacaktır

Genel Kurula 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri fiilen iştirak

edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya

iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılamayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, vekaletname

formu örneğini Şirket Merkezimize gelerek, www.ozakgyo.com internet adresinden, ya da ilişikteki örneğe

uygun olarak düzenlemeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya

da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı

başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Ana sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlığını taşıyan 8 nci maddesi ile ilgili hazırlanan

tadil tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre

ile şirket merkezinde ve www.ozakgyo.com internet adresimizde ortakların tetkikine hazır

bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı

kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık

oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfeat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI