06 / 12 / 2022

Özak GYO, yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı!

Özak GYO, yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı!

Özak GYO, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin davet ve gündemi hakkında açıklama yaptı. 

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2011 yılına ait genel kurul toplantısı davet ve gündemi gelecek konular hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle;   18 MAYIS 2012 TARİHLİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 18 MAYIS 2012 CUMA - 15:00    1)    Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,  2)    Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması hususunda    Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,  3)    2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından    hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve          Bağımsız Dış Denetim Firması Raporunun okunması ve müzakeresi,  4)    Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının    okunması, müzakeresi ve onaylanması,  5)    2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,  6)    2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,  7)    2011 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin    müzakeresi ve karara bağlanması,  8)    Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,   9)    Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,  10)   Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ile Denetçi ücretlerinin tespiti,  11)   Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya    başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri    ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından    yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına           İlişkin Tebliğin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri    kapsamında izin verilmesi hususunun karara bağlanması,  12)   Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında    Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu    tarafından yapılan 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,  13)    Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar    Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39. maddesi            uyarınca; 2012 yılı için şirket portföyünde bulunan varlıklara değerleme    hizmeti alınacak firmaların seçimi konusunda Yönetim Kurulu tarafından            alınan kararın onaylanması,  14) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan    işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması.   15) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan  "Bağış ve Yardım Politikasına"    ilişkin esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,  16) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ve    politika değişiklikleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi  17) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan  şirketin "Bilgilendirme Politikası"    esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,  18) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan şirketin "Ücret Politikası"    esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,  19) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan şirketin "Etik İlke ve Kuralları"    esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,  20) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketimizin    Kar Dağıtımı Politikasının hissedarlarımızın bilgisine sunulması, müzakeresi,    aynen yada değiştirilerek kabulü,  21) Şirket portföyünde yer alan İşİstanbul34 ve 34Portall Plaza binalarının    bağımsız bölümleri ile ilgili olarak, Seri:VI, No:11 sayılı Tebliğ'in 41. Maddesi    uyarınca kira bedelleri ile ekspertiz değerleri arasındaki fark konusunda    Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,   22) Dilekler ve temenniler ile kapanış.   18 MAYIS 2012 TARİHLİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM  ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ   18 MAYIS 2012 CUMA - 14:00    1) Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,  2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık    Divanı'na yetki verilmesi,  3) 18/05/2012 tarihinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul    Toplantısında "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak aday gösterilecek    pay sahibinin belirlenmesi,  4) Dilekler ve temenniler ile kapanış.   EK AÇIKLAMALAR: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet   Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 18/05/2012 Cuma günü saat 15:00'de şirket merkezinin bulunduğu "Atatürk Bulvarı 13.Cd. 34Portall Plaza Başakşehir-İstanbul" adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonunda yapılacaktır.   Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıda oy kullanmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.   Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca Şirketimizin www.ozakgyo.com adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.   Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulunun safi karın dağıtımına ilişkin teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.ozakgyo.com internet adresimizde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.   Ana Sözleşmemiz gereğince, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere aynı gün, aynı yerde saat 14.00'de (A) grubu imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın katılacağı (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılacaktır.   Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.   Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.   Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.   Saygılarımızla,   YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI     VEKALETNAME   ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA   Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 15.00 'te  Atatürk Bulvarı 13. Cd. 34Portall Plaza 2.Bodrum Kat, No:1 Başakşehir - İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _________________________________________ vekil tayin ediyorum.   A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI   a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)   Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)   B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN   a) Tertip ve Serisi : b) Adet-Nominal Değeri : c) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : d) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :   ORTAĞIN  Adı Soyadı veya Unvanı : İmzası : Adresi :   Not:  1) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. 2) Vekaletname vermek isteyen ortaklarımızın vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.     ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı   Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.    1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.11 numaralı maddesi ve Sermaye Piyasası    Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca hazırlanan    "Özak  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası" EK-1  2) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince hazırlanan    "Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ücret Politikası" EK-2  3) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından    hazırlanan "Özak Gayrimenkul yatırım Ortaklığı Kar Dağıtım Politikası" EK-3   4) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin    Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından    hazırlanan "Etik İlke ve Kuralları" EK-4    Oybirliğiyle kabul edilmiştir.    İşbu Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve   Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da duyurulmasına,   oybirliği ile karar verilmiştir.     EK-1 ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI    Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir. Bu nedenle; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.  Ancak, şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir. Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.   EK-2 Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ücret Politikası    1) Amaç: Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler bu politika kapsamında hedeflere ulaşmadaki başarısı dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir. Böylece Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.  2) Görev Ve Sorumluluklar: Yönetim Kurulu'nda Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirir. Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.  3) Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası: Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir Ücretler sabit ve değişken olmak üzere iki türden oluşur. Sabit Ücretler  : Performansa bağlı olmaksızın düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Değişken Ücretler  : Performansa dayalı prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi, gayrinakdi ödemelerdir. Değişken ücretler mevcut potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak öz sermayeyi zayıflatmayacak şekilde belirlenir.  4) Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Politikası Şirketin her yıl olağan genel kurul toplantısında bütün yönetim kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır. Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, yılsonlarında sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen prim ödenebilir.  Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.  İcrada görevli üyelere üst düzey yönetici sıfatıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu ve komitelerdeki görevleri dolayısıyla yapılacak toplam ödeme şirket net dönem karının %3'üne tekabül eden tutarı geçemez. Şirket'in net dönem karı elde edemediği yıllarda sadece sabit ücretler ödenir.  Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilir.  5) Politika Değişikliği: Ücret Politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.   EK-3 ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI   Şirketimiz, dağıtılacak kar payı miktarının, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeler ile içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmesini ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.  Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulunun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar dağıtım teklifinde pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımının yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Kar dağıtım politikası hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmaktadır. Genel Kurul Toplantısında karın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı hususları görüşülüp karara bağlanmaktadır ve mevzuata uygun olarak tüm bildirimler yasal süreleri içerisinde yerine getirilmektedir. Şirketimiz, aşağıda açıklanan ve Esas Sözleşmemizde yer alan kar dağıtım politikasını Halka Arz Sirküleri ve İzahnamesi yoluyla kamuya duyurmuştur. Şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerine göre; KARIN DAĞITIMI Madde 33: Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.   Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe  a) Kalan'ın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temettü  b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.    İkinci Temettü  c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmın kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtılmasına, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakılmasına, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Şirket kar dağıtım politikası esaslarının da dikkate alınması suretiyle Genel Kurul yetkilidir.  Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe  d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.   e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.  f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. KAR DAĞITIMI ZAMANI Madde 34: Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.   EK-4 Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Etik İlke ve Kuralları   Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyum konusunda gerekli hassasiyet gösterilir. İnsan haklarına destek olur ve saygı gösterir.  Şirketimizin amacı hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmektir. Yatırımlardan doğabilecek risklerin en düşük seviyeye indirilmesine çalışılır.  Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir.  Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişikleri, ticari faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır.  Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tedarikçilerin bilgiye ulaşabilmesi amacıyla şeffaflık ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilir.  Şirket çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir.  Ülkenin hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına uyar. İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır.  Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar.  Çalışanların takım ruhu ve dayanışma anlayışı içinde hareket etmeleri konusunda ortak bir değer oluşturulmuştur ve bu düzenin devamı amaçlanır.  Çalışanların düşünceleri dikkate alınarak sürekli gelişim gösteren bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır.  Çalışanların hissedarlarla, tedarikçilerle ve müşterilerle dürüst iletişim kurmaları beklenir. Şirketin adını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları beklenir.  ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI, BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLIĞI   Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.   Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliği ile Yönetim Kurulu üyesi aday belirleme süreci için "Aday Gösterme Komitesi"ne verilen görevler, henüz Şirketimizde bu komite kurulmadığından, Tebliğ ekindeki 4.5.1 nolu ilkeye uygun olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmektedir.   Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Yönetim Kurulumuz Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.   Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları : 1. Dursun Ali ALP 2. Şerif EREN   Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com    Geri Dön