Paftos nedir?

Paftos nedir? Paftos nedir?

Paftos nedir?: Gedik ve zeminler diğer ifade ile örfü belde - paftos tamamen yıkılıp yok olarak varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın İmar Kanunu hükümlerine göre tasfiye olunur...Paftos nedir?

İmar Kanunu esaslarına göre, belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler diğer ifade ile örfü belde-paftos tamamen yıkılıp yok olarak varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.


Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir. Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. 


Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince gedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sahibi adına emaneten milli bir bankaya yatırılır. 


Müracaat edilmediği takdirde zemin sahibi lehine kanuni ipotek tesis edilir. Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peşin, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. 


Peşin miktar ve taksitler 40 000 TL.dan az olamaz. Bu işlemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel hükümlere tabidir.


2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve tasdik edilmiş olan ıslah imar planlarının uygulanmasında, inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin şart ve şekilleri tespite, belediye ve mücavir alanlar içinde belediyeler dışında valilikler yetkilidir.