Peker GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Peker GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi! Peker GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Peker GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2020 tarihinde  düzenlendi. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan genel kurul sonuç bildirimi hakkında açıklama yaptı. 

Peker GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı  Haziran 2020 gerçekleşti. 

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 02.07.2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,

- 2019 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,

- Yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,

- 2019 yılında kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş,

- 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Peker, Ayşegül Peker, Fatih Peker, Şükran Altıntaş, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Serkan Karabacak ve Soner Kayserioğlu seçilmiş,

-Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmiş ve yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2019 yıl sonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmiştir,

- Şirketimizin 30/06/2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no'lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiş,

Dosya için tıklayın